ޑީއާރުޕީ އަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް، 2023ގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނިކުންނާނެ: ލީޑަރު ޖާބިރު

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީއަކީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި، 2023ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީން ވާދަކުރާނޭކަމަށް އަލަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރަކަށް އައްޔަންކުރި ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓް

ރާއްޖޭގެ ޓީމަށާއި، މަރޭ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއަށް ޖެހިލާނަމަ، 2009 ވަނަ އަހަރު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) އައީ ހިންގުމުގައި މާބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް އޮވެގެން ނޫނެވެ. ވިކްޓްރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގައި ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކ...

ދީން

ދުނިޔެ އެދިގެން އާޚިރަތު ނުލިބޭނެކަން ވިސްނާ ހުރޭ!

މާތް ﷲ އިންސީންނާއި ޖިންނީން މި ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވެވީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރުމަށެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދުނިޔެ ފޮނުއްވެވުނު މަޤުސަދެވެ. ނަމަވެސް މި މަތިވެރި މަޤުސަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮށި ވިސްނުމުން މިވަނީ ފޮހެވިފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ލައްޒަތާއި، އަރ...

ލައިފް ސްޓައިލް

ތުއްތު ކުދިންނަށް ފައިދާ ހުރި އަދި އެހާމެ މީރު ކާނާ!

ތުއްތުކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އުފެދިގެން އަންނަނީ ފިތުރަތުގެ ސާފުކަންމަތީގައެވެ. މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ވޭތުކުރާ ދުވަސްތަކަކީ އެޖާނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އުނިކަމެއް އަދި ތަކުލީފެއް ނުވާ މާހައުލެއްކަންމީ ޝައްކެތް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ

ކުޅިވަރު

ލަމްޕާޑްގެ ޗެލްސީ އިން ބާސެލޯނާ ސިއްސުވާލައިފި

ކުރިއަށް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޖަޕާނުގައި ކުޅެވުނު ރަކުޓެން ކަޕްގައި ފްރޭންކް ލަމްޕާޑްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު ޗެލްސީ ވަނީ 2-1 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ވިޔަފާރި

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް އަށް 31 މިލިއަން ރުފިޔާ!

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް،(ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލް) އަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 31 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުން

"އެވެޓާ"ގެ ރެކޯޑް, "އެވެންޖާސް: އެންޑްގޭމް" މުގުރާލައިފި

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމުގައި ކުރީން އޮތް "އެވެޓާ" ގެ ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" މުގުރާލައިފިއެވެ.