ރިޕޯޓް

ނަތީޖާ 100، ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ މި ދެން ކޮން ކަމެއް؟

ހަމަ ޔަގީނުންވެސް މިއީ ފައްޔާޒުއާ ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރައްވައިގެން ނުވަތަ ގާނޫނަކާއި ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެގެން ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ދީން

ޖިމާޢުވުމަށް ފަހު ހިނައިގަތުން

އިސްލާމްދީނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ސާފުތާޙިރުކަމަށް ހިތްވަރުދޭ އަދި އެކަމަށް ލޯބިކުރާ ދީނެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަޅުކަންކުރުމަށް ވަކި މިންގަނޑަކުން ތާހިރުވާން ޖެހެއެވެ. ވަކިވަކި ޙާލަތްތަކަކުން އަރައިގަތުމަށްފަހު ތާހިރުވާން ޖެހެއެވެ. މިސާލަކަށ...

ލައިފް ސްޓައިލް

ޙަލާލް ސެނެޓައިޒަރ އެއް ހުރޭތަ؟

މުސްލިމުންނޭ ބުނީމާ އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު ކުރާ މުހިންމު ދެކަމެއް ވެއެވެ. އެއީ މުސްލިމުން އޫރުމަސް ނުކާނެ ކަމާއި ބަނގުރާ (އަލްކޮހޯލް) ނުބޯނެކަމެވެ. ޚުދު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނަނީވެސް މިތަކެއްކާއި ވަރަށް ދުރުން އުޅެން ބޭނުންވ...

ކުޅިވަރު

ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕީއެސްޖީއަށް

ޕޯޗުގަލްގެ ލިޒްބަންގައި ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އެޓަލާންޓާ އަތުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ ފަހުވަގުތު ޖެހި ދެ ލަނޑާއެކު 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ވިޔަފާރި

ވީޗެޓް ބޭންކޮށްފިނަމަ ޓެންސެންޓަށްވުރެ ގެއްލުން ބޮޑުވާނީ އެޕަލްއަށް

ވީޗެޓް ބޭނުންކުރާ އެއް ބިލިއަން މީހުން ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެމެރިކާގެ މާކެޓަކީ އެންމެ ދެ އިންސައްތައެވެ. ޗައިނާ މާކެޓަކީ އެޕަލްއަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 44 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މާކެޓެކެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުން

ހާމަ ތަންތަނަށް ކުޑަކަމު އަދި ބޮޑުކަމު ނުދިއުމަށް އަމީތާބު ގޮވާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި އެކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ، ބޮލީވުޑްގެ މެގަ ސްޓަރ އަމީތާބު ބައްޗަންވަނީ، ހާމަ ތަންތަނަށް ކުޑަކަމު އަދި ބޮޑުކަމު ނުދިއުމަށް އިންޑިޔާ މީހުނަށް ގޮވާލާފ...