އަދާލަތު ޕާޓީން ދާއިރާ ރައީސުން އަދި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައި

އަދާލަތު ޕާޓީން ދާއިރާގެ ރައީސުން އަދި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން ކުރި އިއުލާނެއްގަިއ ވަނީ އެޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 29.3 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ދައުރަށް ދާއިރާ ރައީސުންނާއި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާކޮމިޓީ އަލުން ހޮވުމަށްޓަކައި، ދާއިރާ ރައީސުންނާއި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 1 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓް

ގިނައިން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކައިވެނީގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ވާކަމެއް

ލޯތްބާއި އަޅާލުން، އޯގާތެރިކަމާއި ހަމްދަރުދީ، އިޚްތިރާމާއި ޤަދަރު، މިއީ ހަމައެކަނި ދުލުކުރިން ބޭނުންކޮށްލެޗޭ ބަސްތަކަށް މިއަދު މިވަނީ ވެފައެވެ. ދޭދޭ ދެމީހުންގެ މެދުގައެވެ. އާއިލީ މެމއބަރުންގެ މެދުގައެވެ. އަދި ކިއެެއްތަ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައިވެސް ކަނ...

ދީން

މީހުންނަށް އުނދަގޫވާނެހެން މަގުތަކުގައި އެއްޗެތި ދުއްވުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން: ހުތުބާ

މަގުތަކުގެ ހައްގު އަދާކުރުމަށްޓަކައި މަގުމަތިން ކުނިބުނި ނަގައި ސާފުކުރުމަކީ އީމާންކަމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ ބުނެފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނީ، މަގުމަތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅުއް...

ލައިފް ސްޓައިލް

ޙަފްލާތަކުގައްޔާއި، ފެންވަރުމަތީ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައި ކާން ޖެހިލުންވޭތަ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ބައިބޯ އަދި ރަސްމީ ތަންތަނުގައި ކާންޖެހިއްޖެ ނަމަ ވަރަށް ގިނައިން އެކަމާ ހާސްވެ ޖެހިލުންވާ ބައެކެވެ. ސަބަބަކީ، އެފަދަ މާޙައުލުތަކުގައި ކަންކުރަންވީ ކިހިނެތްކަން ނޭނގުމާ، ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށ...

ކުޅިވަރު

ލާޒިއޯ އަތުން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސްގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

އިޓާލިއަން ސެރިއޭގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ލާޒިއޯ އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގައި މެޗަކުން ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ވިޔަފާރި

ބޯޓުގެ މައްސަލަ އެހާ ހިސާބަށް ދިޔައީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން: ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

ތިލަފުށި ފަޅުތެރެއިން އެމްވީސީ ހޯމް ސަފަޔަރ ނަގައި ނައްތާލަން ޕާކަވަން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި މައްސަލަ އެހާބޮޑަށް ހޫނުވެފައި ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ފިރްޒުލް ހުސެއިން ފިރާޒް ވިދާޅުވެއްޖ...

މުނިފޫހިފިލުވުން

މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޙަރަދު ކޮށްގެން ހެދި ނިވައިރޯޅި ލީކު ކޮށްލައިފި

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާޢީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" ޔޫޓިއުބްގައި ލީކް ކޮށްލައިފިއެވެ. ނިވައިރޯޅި ލީކު ކޮށްލާފައިވަނީ މީގެ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިންނެވެ. އެފިލްމު ޔޫޓިއުބަށް ލުމާއެކު މިހާތަނަށް 24،218 މީހުން އެފިލްމު ބަލައިފައިވެ...