ބޮޑުކޮށެއް ނޫން، ކުޑަކޮށް ވެސް ވައްކަމެއް ނުކުރާނަން : ރައީސް

ވެރިކަމުގައި ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަހަކު ހުންނަން ޖެހުނު ކަމުގައި ވި ނަމަވެސް ކުޑަވެސް ވައްކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރިޕޯޓް

ޑައުން ސިންޑްރޯމް އަކީ ކޮބައިކަމާއި އެއާއި ބެހޭ އެހެނިހެން މައުލޫމާތު

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ހުރިހާ ސެލްތަކުގައިވެސް ވާ ނިއުކްލިއަސްގައި ޖެނެޓިކްސް ރައްކާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެހައި ނިޒާމުތަކަކާއި ކަންކަން ބަރޯސާވަނީ މީގެއަށެވެ. ޖެނެޓިކްސް އިން އުފުލާ ކޯޑުތައް ބައިބައިގަނޑަށް އެކުވ...

ދީން
ލައިފް ސްޓައިލް

ޑާކް ޗޮކްލެޓްއިން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް

ޑާކް ޗޮކްލެޓަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކެއުމަށާއި، ކެއްކުމަށާއި އަދި މި ނޫންވެސް އެތައް ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެންވެސް ދަންނަ އެއްޗެކެވެ. ޑާކް ޗޮކްލެޓަކީ އޭގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ކިރު އެކުލެވިގެން ނުވާ ޗޮކްލެޓުގެ ބާވަތެވެ. ކޮކޯގަހުގެ އޮށުން އުފައްދާ ޑާކް (އ...

ކުޅިވަރު

ލިވަޕޫލުން ކުރިޔަށް އޮތް ޓްރާންސްފާގައި ބޮޑު ޚަރަދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ : ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލުން ކުރިޔަށް އޮތް ޓްރާންސްފާގައި ބޮޑު ޚަރަދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ލިވަޕޫލުގެ ކޯޗް ޖާގެން ކްލޮޕް ބުނެފިއެވެ.

ވިޔަފާރި

ދިރާގުގެ ދެވަނަ ސްޓާޓަޕް ގްރައިންޑް އިވެންޓް ބާއްވައިފި

ސްޕާކްހަބް އާއި ދިރާގު ގުޅިގެން، ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ދެވަނަ ސްޓާޓަޕް ގްރައިންޑް އިވެންޓް ބާއްވައިފިއެވެ.