ރޯގާ އަދި ފާނަބަސަންދު ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އެދިއްޖެ


މިގޮތަށް އެދިފައިމިވަނީ ބަލިމީހުންގެ އަދި އަމިއްލަ ރައްކަލަށްޓަކައި

މިދުވަސްވަރު މާލޭގައި ރޯގާ އަދި ފާނަބަސަންދު ފެތުރެމުންދާތީ ބަލިމީހުން އަދި އަދި އަމިއްލަރައްކަލަށްޓަކައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރާތް ނުކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައި މިއަދު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓް

ތުނބުޅި މަތިމަހުން މާސްކުން ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރަސްއަޅާ

ސީޑީސީއިން އިންޒާރު ދީފައިވާގޮތުގައި މޫނުގައި ހުންނަ ތުނބުޅި މަތިމަސް ފަދަ އިސްތަށީގެ ސަބަބުން ކޮރޯނާ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ވައިރަސް ތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަން މާސްކުން ނުލިބޭނެއެވެ.

ދީން
ލައިފް ސްޓައިލް

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވާން ރަނގަޅަށް ދެއަތް ދޮވުން

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވާން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ގިނަ ސައިންސްވެރިން މާސްކުން މާބޮޑު ރައްކާތެރިކަމެއް ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި މިހާތަނަސް މިވައިރަސްއަސް ވެކްސިންއެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކުޅިވަރު

ޓެނިސް ތަރި މާރިއާ ޝަރަފޯވާ ރިޓަޔާކޮށްފި

ރަޝިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ޓެނިސް ތަރި މާރިއާ ޝަރަޕޯވާ ކޮނޑުގެ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ނުލިބި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ ކުއްލިގޮތަކަށް ރިޓަޔާކޮށްފި އެވެ.

ވިޔަފާރި

ކޮރޯނާވައިރަހާއި ގުޅިގެން އައިޓީބީ ފެއަރ ކެންސަލްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ހަލުވިކަމާއެކު ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ، ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއަރ، އައިޓީބީ ބާރލިން 2020 ކެންސަލްކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުން

ކޮންކޮނާ ސެން އަދި ރަންވީރު ޝޯރޭ ވަރިވަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ފަންނާނުންކަމަށްވާ ކޮންކޮނާ ސެން ޝަރްމާ އަދި ރަންވީރު ޝޯރޭ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ، 2010 ގައި، ވަރަށް ކުޑަ ޙަފްލާއެއްގައެވެ. އަދި 2015 އިން ފެށިގެން މިދެތަރިން އުޅެނީ ވަކިންނެވެ. މިހާރު މިވަނީ ރަސްމީކޮށް ވަރިވާން ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައެވެ. ޚަބ...