ހާމަ ތަންތަނަށް ކުޑަކަމު އަދި ބޮޑުކަމު ނުދިއުމަށް އަމީތާބު ގޮވާލައިފި


އިންސާނުންގެ ނަޖިހުގައި މި ވައިރަސް އެތައް ހަފްތާއެއް ވަންދެން ހުރޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި އެކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ، ބޮލީވުޑްގެ މެގަ ސްޓަރ އަމީތާބު ބައްޗަންވަނީ، ހާމަ ތަންތަނަށް ކުޑަކަމު އަދި ބޮޑުކަމު ނުދިއުމަށް އިންޑިޔާ މީހުނަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަމީތާބު މިކަމަށް ގޮވާލީ އޭނާ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާންމުކުރި ވިޑިއޯ އެއްގައެވެ. ވީޑިއޯގައި އަމީތާބު ބުނީ "ބަންދު ތަންތަނަށް ފާޚާނާ ކުރާނަމަ، ވައިރަސް ވެސް ބަންދުވާނެ" ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓް

މިވަގުތަށް އެންމެ މުހިންމީ ބޯޑަރ ކްލޯސް ކުރުން - ޖިހާދު

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާތަނެއްގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވޭނެކަން ހާމަކޮށް ސަރުކާރުގެ އެންގުން އާންމުކުރީ، 21 މަރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:00 ގައެވެ. އެދުވަހުގެ 11:55 ގައި ޖެއްސި ބެންކޮކް އެއަރ...

ދީން

ޖިމާޢުވުމަށް ފަހު ހިނައިގަތުން

އިސްލާމްދީނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ސާފުތާޙިރުކަމަށް ހިތްވަރުދޭ އަދި އެކަމަށް ލޯބިކުރާ ދީނެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަޅުކަންކުރުމަށް ވަކި މިންގަނޑަކުން ތާހިރުވާން ޖެހެއެވެ. ވަކިވަކި ޙާލަތްތަކަކުން އަރައިގަތުމަށްފަހު ތާހިރުވާން ޖެހެއެވެ. މިސާލަކަށ...

ލައިފް ސްޓައިލް

ޙަލާލް ސެނެޓައިޒަރ އެއް ހުރޭތަ؟

މުސްލިމުންނޭ ބުނީމާ އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު ކުރާ މުހިންމު ދެކަމެއް ވެއެވެ. އެއީ މުސްލިމުން އޫރުމަސް ނުކާނެ ކަމާއި ބަނގުރާ (އަލްކޮހޯލް) ނުބޯނެކަމެވެ. ޚުދު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނަނީވެސް މިތަކެއްކާއި ވަރަށް ދުރުން އުޅެން ބޭނުންވ...

ކުޅިވަރު

އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ކަރަންޓީންކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅިގެން އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންތަކެއް ކަރަންޓީންކޮށް، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އާސެނަލް ޓީމާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅެން އޮތް މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ވިޔަފާރި
މުނިފޫހިފިލުވުން

ހާމަ ތަންތަނަށް ކުޑަކަމު އަދި ބޮޑުކަމު ނުދިއުމަށް އަމީތާބު ގޮވާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި އެކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ، ބޮލީވުޑްގެ މެގަ ސްޓަރ އަމީތާބު ބައްޗަންވަނީ، ހާމަ ތަންތަނަށް ކުޑަކަމު އަދި ބޮޑުކަމު ނުދިއުމަށް އިންޑިޔާ މީހުނަށް ގޮވާލާފ...