ރައީސްގެ މަރުހަބާ ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫންއަށް


ރައީސްގެ މަރުހަބާ ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫންއަށް

އ.ދ ގެ ސަބްކޮމިޓީއޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ އިންހިއުމޭން އޮ ޑީގްރޭޑިން ޓްރީޓްމެންޓް އޮ ޕަނިޝްމެންޓްގެ މެންބަރު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫން ހޮވިވަޑައިގެންފިއެވެ.މަރުހަބާ ދަންނަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސަބްކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫންއަކީ ވަރަށް ގާބިލްބޭފުޅެއްކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަމަނާއަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓް
0

އަމީނަށް އޮތް އިތުބާރާއެކު، އާންމު މެންބަރުންގެ ނުރުހުން!

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންއަށް އެކިއެކި ތުހުމަތުތައް އޮތްވައި، އެންމެފަހުން ކޮވިޑްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ގެންނަން ހަވާލުކުރި ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގެ އޮޑިޓް ފެންމަތިވިއެވެ. އެ އޮޑިޓްގައި ބޮޑެތި، ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ އެތައް ކަމެއް ފާހަގަކުރިއެވެ. އެއާ ވ...

ލައިފް ސްޓައިލް
ކުޅިވަރު
ވިޔަފާރި
މުނިފޫހިފިލުވުން