ދަގަނޑުކަމުގައި ވަނީނަމަ ރަނުން އުއްތިއަސް، ދަބަރު ހިލުވާނެކަން އެންގި މީދަރެހެކޭ!


މަޝްހޫރު ޝާއިރު މަރުހޫމް ހުވަރަފުށީ އާދަމް ސަލީމް ހައްދަވާފައިވާ ޅެންބައިތެކެވެ. މަރުހޫމް އާދަމް ސަލީމުގެ ސިފަކުރެއްވެވުން މިއަދު މިރާއްޖޭގެ މަސްރަހުން ފެންނަ މަނާޒިރުތަކާއި ދާދި އެއްގޮތެވެ. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބުރާހީމަށް އެތައް ތުހުމަތު ތަކެއް ކުރެވި، މ.މާފަންނުވިލާއިން ހުރަގެއަށް ނަގުލުކުރެވުނީ އުވިދިޔަ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ރިޕޯޓް

ދަގަނޑުކަމުގައި ވަނީނަމަ ރަނުން އުއްތިއަސް، ދަބަރު ހިލުވާނެކަން އެންގި މީދަރެހެކޭ!

މަޝްހޫރު ޝާއިރު މަރުހޫމް ހުވަރަފުށީ އާދަމް ސަލީމް ހައްދަވާފައިވާ ޅެންބައިތެކެވެ. މަރުހޫމް އާދަމް ސަލީމުގެ ސިފަކުރެއްވެވުން މިއަދު މިރާއްޖޭގެ މަސްރަހުން ފެންނަ މަނާޒިރުތަކާއި ދާދި އެއްގޮތެވެ. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބުރާހީމަށް އެތައް ތުހުމަތު...

ދީން
ލައިފް ސްޓައިލް

ހުރެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ އެތައް ތަނެއް މި ދުނިޔެމަތީގައި އެބަހުރި

ސައިންސްގެ ރޮނގުން ބަލާއިރު ހުރެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ އެތައް ތަނެއް މި ދުނިޔެއިން ފެނިފައިވެއެވެ. އެތަނެއް ފެނުމުން އެއީ ހަމަ މި ދުނިޔޭގެ ތަނެއް ބާއޭ ހިތައް އަރާ، މިކަހަލަ އެތައް ތަނެއް އަދި ނުފެނިވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

ކުޅިވަރު

އަނބިމީހާ 'އިންސްޓާ'އަށް ލީ ރާއްޖޭގެ ފޮޓޯއާއިއެކު ކުލަބުން ކުޅުންތެރިޔާ ވިއްކާލަނީ

ތުރުކީގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށްވާ ގަލަތަސަރާއީއަށް ކުޅޭ ސަދަރ އަޒީޒް އަނިޔާގައި ކަމަށްބުނެ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ މަންޒަރު އަނބިމީހާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން ކުލަބާއި ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ވިއްކާލުމަށް ތައްޔާރު...

ވިޔަފާރި

މިދިޔަ އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި، އެންމެ ގިނައީ ޔޫރަޕުން

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް 1،484،274 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރާތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަޔްކޮށްފައިވަނީ ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުން ކަމުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.