ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް
ރިޕޯޓް

ކާބުގެ ވިޔަފާރީގައި ވޭމަންޑޫ އެންމެ އުހުގައި

ވޭމަންޑޫއަކީ ބިޔަ އަތޮޅެއްކަމަށްވާ ކޮޅުމަޑުލުގެ ވެރިކަން ކުރާރަށެވެ. އާބާދީގައި 1330 ވަރަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ މިރަށަކީ ދިރިއުޅުމަަށްޓަކައި ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ.

ހަބަރު

"ޖަޒީރާ އެމްޕީ" އަށް އެވޯޑް ދިނުން މިރޭ

އަށާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދާއިރާއަށް އެންމެ ގިނައިން ޒިޔާރަތްކުރި މެންބަރަށް "ޖަޒީރާ ނިއުސް"ގެ ފަރާތުން, "ޖަޒީރާ އެމްޕީ"ގެ ނަމުގައި ދޭ އެވޯޑް މިރޭ ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން