ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް

ރާއްޖެއަށް އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް

ދިވެހިން ގޮސް ގެސްޓްހައުސްތައް ފުރާލައިފި، އެންމެ ބާރުބޮޑީ މާފުށީ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް

ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް އެކި މުނާސަބާތަކާއި ގުޅިގެން އެކި އެކި މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކޮށްލާ ހިތް އުފާކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް އީދު ކަހަލަ ބޮޑު މުނާސަބާއެއްގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އަތޮޅުތެރޭގެ ކޮންމެވެސް މަންޒިލަކަށް ދާނެއެވެ. އަތ...

އިތުރު ލިޔުން
ހަބަރު

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ 66 މުވައްޒަފަކަށް ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ)ގެ 66 މުވައްޒަފަކަށް ހިންގައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން