ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް
ރިޕޯޓް
1

މާފުށީގެ ހާދިސާ، ފަތުރުވެރިކަމަށް އެޅިގެންދާނެ ބޮޑު ހުރަހެއް؟

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު ކަންތަަކުގެ ތެރޭގައި ކ.މާފުށީގައި ފަތުރުވެރިއަކާއި، މާފުށީ ޕޮލިސްޓޭޝަންގެ ބައެއް ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެންދިޔަ މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރ...

ހަބަރު
0

10,000 ޑޮލަރަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް ނަމަ ރިޕޯޓް ކުރަން އެދިއްޖެ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓް ކުރަން ޖެހޭ އަދަދަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ގެނައި އިސްލާހަށް މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.