ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް

ކްރޮސްރޯޑްސް މެރީނާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްރެބް ހުޅުވައިފި

ކްރޮސް ރޯޑްސްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްރެބް ފްރެންޗައިޒް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ރެސްޓޯރެންޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދިނީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފޮތް ލިޔުންތެރިޔާ، މަޖައްލާ ލިޔުންތެރިޔާގެ އިތުރުން ޓީވީ ހޯސްޓް ރަޝްމީ އުދޭ ސިންގްއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް

ލަގްޒަރީ ޚިދުމަތްތަކާއިއެކު, އާމިނަ ރެސިޑެންސީގައި ޚާއްސަ ލައުންޖެއް ހުޅުވައިިފި

ތަފާތު މުނާސަބާތައް ބޭއްވުމަށާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ ލައުންޖެއް ވެރިރަށް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ފާލިމް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ މަޝްހޫރު ގެސްޓްހައުސް، އާމިނަ ރެޒިޓެންސީގެ އެގާރަ ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހ...

އިތުރު ލިޔުން
ހަބަރު