ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސްހަލަތުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަން މިނިސްޓަރ ޢަލީ ހުވަދުއަތޮޅަށް

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރިއަށާއި އުތުރުބުރީގެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތައް، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ރަށުގައި ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި މަސްލަހަތުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދު، އ...

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް

ބަނާނާ ލީފް: ޖީބަށް ލުއި، ރޯދަ ވީއްލަން ހަބޭސް ރަހަތަކާއެކު

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއް ފަހަނާޅާ ގޮސް މެދު ދިހައެއް ފެށުނު ދުވަހެވެ. ރޯދަ ވީއްލަން އެކި ތަންތަނަށް މީހުންގޮސް ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަރގްރާމް ފުރާލާތަން ފެންނާތީވެ، އޭގޭން ތަނަކަށް ރޯދަ ވީއްލަން ދާން ހިތު އެޅީމެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހަބަރު