ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް

ކުޑަދޫ ރިސޯޓުން ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނެސްދީފި

ރާއްޖޭގައި އޮތް ހަމައެކަނި އިރުގެ ހަކަތަ އިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. މި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑަަށް ކަރަންޓު ދެނީ އެ ރަށުގެ މައި ވޯޓާ ބަންގަލޯ މަތީގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސޯލާޕެނަލް ތަކުންނެވެ.

ރިޕޯޓް

ކާބުގެ ވިޔަފާރީގައި ވޭމަންޑޫ އެންމެ އުހުގައި

ވޭމަންޑޫއަކީ ބިޔަ އަތޮޅެއްކަމަށްވާ ކޮޅުމަޑުލުގެ ވެރިކަން ކުރާރަށެވެ. އާބާދީގައި 1330 ވަރަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ މިރަށަކީ ދިރިއުޅުމަަށްޓަކައި ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ.

ހަބަރު