ފެނަކައިގެ އެސެޓު ރަޖިސްޓްރީއެއް ނެތް: އެމްޑީ ސައީދު

ޢަލީ ޔާމީން
ފޮޓޯ: ހަފްތާ ފޮޓޯ: ހަފްތާ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެސެޓު ރަޖިސްޓްރީއެއް ނެތް ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން ބުނެފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގައި މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ކުންފުނީގެ އެސެޓް ރެޖިސްޓްރީއެެއް މިހާތަނަށް ގާއިމް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ……

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު