ދީން
ހަބަރު

ﷲގެ އިސްމުފުޅުތައް ހިމެނޭ ކަރުދާސްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެތް؟

ﷲގެ އިސްމުފުޅުތައް ހިމެނޭ ކަރުދާސްތަކަށް ރައްކާތެރިވުން ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. އަދި އެއަށް އިޙްތިރާމް ކުޑަކުރެވޭފަދަ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ. އެއީ އެކަރުދާސްތަކުގެ ބޭނުންކޮށް ނިމިއްޖައުމަށް ދާންދެނެއެވ...

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް

"ހަލާލް ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް"

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަކީ ފުރިހަމަވެގެންވާ ދީނެކެވެ. އެދީނުގައި އިންސާނުން އުޅެންވީ ގޮތާއި ނޫޅެންވީ ގޮތް އަންގަވާފައިވާއިރު އިސްލާމްދީނުގެ އަޤީދާގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރެއްޖެ މީހަކީ ކާމިޔާބާއި ނަސީބު ލިބިގެންވާ މީހެއްކަން ކަށަވަރެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހުކުރު ހުތުބާ
ނަސޭހަތް

ދޮގު ބަހުން ވާހަކަދެއްކުން - ފިތުނައިގެ ފެށުން

ދޮގު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުން ނުވަތަ ދޮގުހަދައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އިންސާނުންގެ ކަށީގައި ހިފައިފައިވާ ކަމެކެވެ. މިއީ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް ކަމުގައި ވީއިރު ސަމަާސާއަކަށް ނަމަވެސް ދޮގެއް ހަދާލުން މިވަނީ ހިތަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަ...

އިތުރު ލިޔުން