ދީން
ހަބަރު

އޯއައިސީގެ ގޮތްޕެއްގެ ވެރިއަކަށް ޝަހީމު

އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ގެ "ވޮއިސް އޮފް ވިސްޑޮމް ސެންޓާ"ގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް

ލޫތުގެފާނުގެ ގައުމުގެ މީހުންގެ ވާހަަކަ: މިހާރުގެ "ޑެޑް ސީ"

އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމް މިސްރު ދޫކޮށް ވަޑައިގަތްއިރު އެކަލޭގެފާނަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ ދަރިކަލެއްކަމަށްވާ ލޫތު ޢަލައިހިއްސަލާމް ގެންދެވިއެވެ. ލޫޠުގެފާނު ފަހުން ހިޖުރަ ކުރެއްވީ ސަދޫމްބާގައަށެވެ. އެއީ ޑެޑް ސީގެ ހުޅަނގު އައްސޭރިއާއި ދިމާލުން އޮންނަ ރަށެއ...

އިތުރު ލިޔުން
ހުކުރު ހުތުބާ
ނަސޭހަތް

ރޯދަ މަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފާނީ ކިހިނެއް؟

ރޯދަމަސް އައުމާއިއެކު ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރުމުގައި މުސްލިމުން އެހެން މަސްމަހާއި ޚިލާފަށް ހީވާގި ވާންޖެހެއެވެ. ނަމާދު ކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައެވެ. ކއެ ގޮތުންވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭތޯ އިސްކަންދޭން ވާނެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން