ދީން
ހަބަރު
ރިޕޯޓް

އިސްކުރަންވީ ބުރުސޫރައެއް ނޫނެވެ. އިސްކުރަންވީ ރިވެތި އަހުލާޤެވެ.

ރީތި އެއްޗެއްސައް ހިތްކިޔުމަކީ އިންސާނީ ތަބީޢަތެވެ. ނަމަވެސް ރީތި ކޮންމެ އެއްޗަކީ ރަނގަޅު ނުވަތަ އޭގެން މަންފާއެއް ކުރާ އެއްޗަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ކިތަންމެ ރީތި ސިފައެއްގައިވެސް ވިހައެއް އޮވެދާނެކަން ޤަބޫލު ކުރަންވާނެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހުކުރު ހުތުބާ

އެންމެ ގިނަ މީހުން ނަރަކައިން މުއްތިކުރެވޭނީ ޢަރަފާތު ދުވަހު: ހުތުބާ

އެންމެ ގިނަ މީހުން ނަރަކައިގެ އަޒާބުން މުއްތިކުރެވޭނީ ޢަރަފާތު ދުވަހުގައި ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. "ޢަރަފާތު ދުވަހުގެ މާތްކަން" މި މަޢުލޫއަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު، ހުތުބާގައި ބުނީ މާތް ދުވަސްތަކުގ...

އިތުރު ލިޔުން
ނަސޭހަތް