ދީން
ހަބަރު
ރިޕޯޓް
1

ޖިންސު އޮޅުވާލުމުގެ ނުބައިކަން ހަމަ ނޭނގެނީ ހެއްޔެވެ؟

ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޤައުމެކޭ މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ބުނެލީ ފަހުރުވެރިކަމާއި އެކު މޭގައި އަތް ޖަހާލަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނީ އޮއެވަރާއި އެކު ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފެނުން އެތައް ކަމެއް މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ހާ...

ހުކުރު ހުތުބާ
ނަސޭހަތް
0

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ދުޢާ އަކީ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދޭ ދެއައްޑަނަ

ބަލިތަކާއި މުސީބާތްތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދެވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރުމާއި ، ޤުރުއާން ކިއެވުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.