ދީން
ހަބަރު

ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ދަންމަރު ފަނޑުކޮށްލަން އުޅުނަަސް އެކަމެއް ނުވާނެ: ޝައިހް އިލްޔާސް

ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ދަންމަރު ފަނޑުކޮށްލަން އުޅުނަސް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރި އައްޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް

އަނިޔާވެރިން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގެން ނުވާނެ ޑރ: މުޙައްމަދު އިޔާޟް

އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަކީ އަނިޔާއެއް ކަމަށާއި އަނިޔާވެރިން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގެން ނުވާ ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވުން.

އިތުރު ލިޔުން
ހުކުރު ހުތުބާ

ޅަ ދަރީން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާ, އެ ކުދީންނަށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ: ހުތުބާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަ ދަރީން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާ އެ ކުދީންނަށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ހުތުބާގައި ބުނީ، ބޭނުންތެރި އެއްވެސް ހުއްދަ މަސައްްކަތެއް ކުރުމަށް އެކުދިން ޖެހިލުންވިޔަ ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށ...

އިތުރު ލިޔުން
ނަސޭހަތް

މުސްލިމުން ހެދުން އަޅަން ޖެހޭނީ ރަސޫލާ އެންގެވި ގޮތަށް، ނަޝީދު އެންގެވި ގޮތަކަށް ނޫން: ޑރ. އިޔާޒް

މުސްލިމުން ހެދުން އަޅަން ޖެހޭނީ ކީރިތި ރަސުލާ މުހައްމަދުއް ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެންގެވި ގޮތަށް ކަމަށާއި އެއީ މުހައްމަދު ނަޝީދު އަންގަވާ ގޮތަކަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒ...

އިތުރު ލިޔުން