ދީން
ރިޕޯޓް

ނަމާދުގައި އުނދަގޫކުރާ ޝައިތާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތް

ބައެއް ފަހަރު ނަމާދުގައި ހުންނަ ވަގުތުގައި ބޭކާރު ހިޔާލުތައް އައިސް ތަފާތު އެކި ކަހަލަގެ ނުބައި ހިޔާލުތަށް ތިބާގެ ސިކުނޑިއަށް ވެރިވެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިހެން ދިމާވަނީ ސައިތާނާގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ސައިތާގެ ކިބައިން ރައްކާތެެރިވާނެ ގޮތް މާތް...

ހުކުރު ހުތުބާ
ނަސޭހަތް

ޢަޖުވާ ކަދުރު: ސިހުރާއި ވިހައިން ސަލާމަތްކޮށްދޭ އައްޑަނައެއް!

މަދީނާއަށް ޚާއްސަވެގެންވާ ޢަޖުވާ ކަދުރަކީ އޭގައި ގިނަގުނަ ފައިދާ އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ޢަޖުވާ ކަދުރުގެ މުހިންމުކަން ހާމަ ކުރައްވާ މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން