ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން
0

ޤުދުރަތީ، ރީތި، ދިގު އެސްފިޔަތަކެއްގެ ސިއްރު

އެސްފިޔަ ބުރިވެ، ހަލާކުވެ ނުވަތަ އަވަހަށް ވެއްޓެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓޭގޮތުންނެވެ. އެސްފިޔަ ބުރިވުމަށް މަގުފަހިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މަސްކާރާ ބޭނުންކުރުމެވެ. ދިގު މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ "އައި ޑްރޮޕް" އެއްގެ ސަބަބުންވ...

މީހުން
2

ރޮނާލްޑޯ: އިންސާނިއްޔަތު ކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް

ދުނިޔޭގެ މައްޝޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ފޮނުވާލާބާރުގަދަ ހަމަލާއަކަށް ވުރެން އޭނާގެ އިންސާނިއްޔަތުކަމާ އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކުރުމުގެ ބާރު މާގަދައެވެ. ރަން ބޫޓް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ރޮނާލްޑޯގެ ހިތ...

ސިއްހަތު
0

ގޭތެރެއިން ވައިރަސް ނައްތާލާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން

ވައިރަސް ނައްތާލާ ގޭތެރެ ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެތައް ސާމާނެއް ކޮންމެ ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި ވެސް ހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ނަމަވެސް ރަޓްގަރޒް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބުނަނީ މިފަދަ ހުރިހާ ކެމިކަލް ތަކަކީ ވައިރަސް މަރާލަދޭ އެއްޗެއްސަށް ނުވެދާނެ ކަމަށެވ...

ފެޝަން
0

ފުއްޕިހަރުވާޅު ލާހިތްވާކުދިން ކޮބާ؟

ކުރީގައި މީހުން ލާއުޅުނު ފައިކުރި ފުޅާ ބެލްބޮޓަމްއާއި އެެއްގޮތް ޒާތުގެ ޒަމާނާ ހަރުވާޅެއް މިވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.

ޓްރެވަލް
0

ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން ބައެއް އެއަރލައިނުން ޓިކެޓް ބަދަލު ކުރުން ހިލޭ.

ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުއްލި ޙާލަތު އިޢުލާންކުރުމާއި ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެ ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ޒަރޫރީ ބޭނުމަށްނޫނީ ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށް، ޤައުމުތަކުން އަންނަނީ އެ ޤައުމުތަކުގެ ރައ...

ކާނާ
އެހެނިހެން
0

މަނާކޮށްފައިވާ ޚަބަރުތައް ފެންނަަ ލައިބްރަރީއެއް މައިންކްރާފްޓް ގޭމުން ތައްޔާރުކޮށްފި

"މައިންކްރާފްޓް" ގެ ވަރޗުއަލް ލައިބްރަރީއެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދުނިޔޭގެ އެކި ޖަރނަލިސްޓުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުތަކުގެ ލިޔުންތައް ބަލާލެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކުޑަކުދިން
0

ފިންލެންޑްގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާވަށި ދެމުން ގެންދާތާ 82 އަހަރު

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާވަށިދޭންފެށީ 1938 ގައެވެ. އޭރު އެވަށީގައި ހުންނަނީ ރަޖައަކާއި، ތުއްތުދަރިފުޅުގެ އެނދުގައި އަޅާ ބެޑްޝީޓާއި ނެޕީގެ އިތުރުން ތުއްތުދަރިފުޅަށް ހެދުންފެހުމަށް ބޭނުންވާ ފޮތިކޮޅެކެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ
0

ބަލާލާއިރު ދޮންނަމެޝިނެއްހެން ހީވާ މި ކާރުގެ 6،600 ޑޮލަރު

ފްރާންސްގެ ކާރުއުފައްދާ ސިޓްރޮއެން ގެ ފަރާޓުން އުފައްދާފައިވާ " ދަ އެމީ" ދައްކާލައިފިއެވެ. މިކާރަކީ ކަރަންޓުން ދުއްވާ ކާރެކެވެ. މާބާރަށް މިކާރު ނުދުއްވޭނެ ކަމަށާއި ބަލާބެލުމަށް ދޮންނަމެޝިނެއްހެން ހީވާކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ.