ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން

"ނެއިލް ޕޮލިޝް" ނުޖައްސާވެސް ނިޔަފަތި އޮމާންކޮށް ބެހެއްޓޭނެ

ނިޔަފަތީގައި ޖައްސާ ކުލައާއި ޕޮލިޝްއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނާއި ބީރައްޓެހިތަކެއްޗެވެ. 5 ވަގުތު ނަމާދަށް އަރާ އަންހެނަކަށް ނިޔަފަތީގައި ކުލަޖައްސައިގެން އުޅުންވާނީ ވަރަށް ވެސް އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. އެއަށްވުރެ މުހިއްމު ކަމަކީ، މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރާނެ ވ...

އިތުރު ލިޔުން
މީހުން

ބޮލީވުޑްގެ، ހަގީގަތް ނޭނގޭ ބައެއް މަރުތައް

24 ފެބްރުއަރީ 2018 އަކީ، އިންޑިޔާގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ތާރީޚުގައި ކަޅު އަކުރުން ލިޔެވޭނެ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސުޕަރސްޓަރ ގެ ޝަރަފް ހޯދި ސްރީދޭވީ މި ދުނިޔެއާ ވަކިވިކަމުގެ ކުއްލި ޚަބަރު ލިބުން ދުވަހެވެ. ފެބްރުއ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތު

ނިދި ނުލިބުމުން ހެދިބޮޑުވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ!

ހަށިގަނޑު ހެދި ބޮޑުވުމަށް ކާނާއާއި އެއްވަރަށް ނިދިވެސް ބޭނުންވެއެވެ. އިންސާނާއަށް ރަނގަޅަށް ނުނިދުމުން ރުޅިގަދަވެ، ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނިދި ނުލިބުމަކީ އިތުރު ސިއްހީ މައ...

އިތުރު ލިޔުން
ފެޝަން

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ދޮން ކުރަން ބޭނުންތަ؟

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ދޮންކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައް. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ މޫނު ލޯގަނޑުންފެންނަން ބޭނުންވާނީ ވަރަށް ރީތިކޮށެވެ. މޫނުގެ ހަންގަނޑުގެ ކުލަ އަނދިރިވެފައި، ރާޅުވެ ނުވަތަ ބިހިނަގާފަ ހުރުމަކީ ގިނަބަޔަކު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާކ...

އިތުރު ލިޔުން
ޓްރެވަލް

ފްލައިޓްގައި ހުންނަ ފަސިންޖަރުުންނަށް ނޭގޭ ސިއްރުތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ހަޔާތުގެ އެއްފަހަރުގައި ނަމަވެސް ފްލައިޓަކުން ދަތުރުކޮށްފައިވާނެ މީހެކެވެ. ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރާއިރު، ފްލައިޓާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އެނގުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި ފްލައިޓަށް ވަނުމަށް ފަހު އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ އ...

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ

ޙަފްލާތަކުގައްޔާއި، ފެންވަރުމަތީ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައި ކާން ޖެހިލުންވޭތަ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ބައިބޯ އަދި ރަސްމީ ތަންތަނުގައި ކާންޖެހިއްޖެ ނަމަ ވަރަށް ގިނައިން އެކަމާ ހާސްވެ ޖެހިލުންވާ ބައެކެވެ. ސަބަބަކީ، އެފަދަ މާޙައުލުތަކުގައި ކަންކުރަންވީ ކިހިނެތްކަން ނޭނގުމާ، ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށ...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

ބައެއް ކަހަލަގެ ޖިންނީންނަށް ކިޔާ ނަންތައް

ޖިންނީންނަކީ މާތްﷲ އިންސާނުން އުފެއްދެވުމުގެ މާކުރިން އުފައްދަވާފައިވާ މަހުލޫގެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އިންސީންނާއި ޖިންނީންވެސް އުފެއްދެވީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރުމަށެވެ. ބައެއް ފަހަރު ޖިންނީންގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށް އެތަކެއް އުނދަގޫތަކެއް ވެއެވެ. ގިނ...

އިތުރު ލިޔުން
ކުޑަކުދިން

އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން، ނަމަވެސް އުފަންވީ ދެ އަހަރެއްގައި!

އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން ލިބުމަކީ ކޮންމެ ދެމަފިރިޔަކުވެސް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނެކެވެ. އެއީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުއްޖަކު ހޯދަން ނޫޅި އެއްފަހަރުން ދެކުދިންގެ ޒިންމާ ފަސޭހަކަމާއި އެކު ނެގޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ދެކޭގޮތުގައި، ދެކު...

ޓެކްނޮލޮޖީ

އައުޓްޑޭޓްވެފައިވާ އެޕަލްގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެޕަލް އިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ އެންމެ އަވަސް މެކްބުކް ލެޕްޓޮޕް ދައްކާލައިފަ އެވެ. އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކަށް އަބަދުވެސް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާއިރު، ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް އަޕްޑޭޓް ލިބޭނެކަމާމެދު ބައެއް...