ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން

ދަތްތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ރީތި ކަމަށް ކާށިތެޔޮ

ދިވެހިންގެ އެންމެ ކުރީގެ އުޅުމަށް ބަލާއިރުވެސް ދިވެހިންގެ ގައުމީ ގަސް، އާދެ! ރުކަކަކީ ދިވެހިންގެ އެންމެހައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކާއި ގުޅިލާމެހިފައިވާ ގަހެކެވެ. ކެއިންބުއިމުން ފެށިގެން ގެދޮރު ބިނާކުރުމާއި ހަމައަށްވެސް ރުކުގެ ކޮންމެވެސް ބައެއް ބޭނުންކުރުމަކ...

އިތުރު ލިޔުން
މީހުން

ވިލުފުށީ މީހުން އަނދިރި ހިއްކީ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހުގައިތަ؟ ނޫނީ ދަމު ނަމާދަށް ފަހުގައިތަ؟

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފުން ތާރީހެއް އޮތް ޤައުމެކެވެ. މިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ބައެއް ހާދިސާތަކުގެ ވާހަކައަކީ މިއަދުވެސް ގިނަބަޔަކު ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި "ތޯތޯ" ނުވަތަ "ފްލޯކް" ވާހަކަތައް ފެތުރިފައި އެބަހުއ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތު

ކުރަފި ކިރު: ފައިދާ އިން ފުރިގެންވާ ބުއިމެއް

މީގެ ކުރިން ކުރަފި ކިރަކީ ހުންނަ އެއްޗެއްކަންވެސް އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ޕެސިފިކް ބީޓްލް ކުރަތްޕެއްގެ ކިރަކީ ފައިދާހުރި މާއްދާތަކުން ފުރިފައިވާ ކިރެއްކަން ވަނީ ހޯދައިފައެވެ. އާލްމަންޑް، ގެރި، ކާށިފަދަ ހުރިހާ ކިރަކަށްވުރެވެސް ކުރީގައި މިހާރު އުޅެނީ ކުރަފިކިރެ...

އިތުރު ލިޔުން
ފެޝަން

ގޮޅިޖެހި ގަމީހެއްލާފައި ޖީއެން ސައިކަލެއްގައި ނަލަ ދެއްކެނީ ބިޓުން ހޯދަންތަ؟

ބައެއް މީހުންނަކީ ވަރަށް ހިތް މޮޅު ބައެކެވެ. ހިތުން އަރައި ހުންނާނީ އާސްމާނުގެ އެންމެ އުހުގައެވެ. އުޅެންވާނީ އެންމެ އިއްޒަތްތެރި ޝާހީ ދިރިއުޅުމެކެވެ. ތިބާގެ ފެންވަރަކީ އާދައިދެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުން ކަމުގައި ވިޔަސް، އުޅެން ބޭނުންވާނީ އެންމެ މުއްސަނދި މ...

އިތުރު ލިޔުން
ޓްރެވަލް

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަކީ އަގުބޮޑު ހަދިޔާތައް ލިބުމަށްވުރެވެސް އުފާވާކަމެއް

ގިނަ މީހުންނަކީ މުސާރަ ހަމަ ލިބޭއިރަށް ނުވަތަ ލާރިކޮޅެއް އަތަށް އަރާއިރަށް އެ ފައިސާތަކަށް، މުދަލާއި އަންނައުނު ފަދަތަކެތި ގަނެ ހަދާ މީހުންނެވެ. ހަގީގަތުގައި މިފަދަ ކަންކަމަކީ މުޅިންވެސް ވަގުތީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިއްބައިދޭ ކަންތައްތަކެވެ. އަސްލު މީހާއަށ...

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ