ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން

ފިރިހެނުންވެސް ނަލަހެދޭ, އެކަމަކު ޤަބޫލު ނުކުރަނީ!

ނަލަ ހެދުމަކީ ނުވަތަ ޖަރީވުމަކީ ހަމަ އެކަނި އަންހެނުން ކޮށް އުޅޭކަމެއް ކަމުގައި ދެކުމަކީ އިންސާނީ ތަބީޢަތުގައިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަން މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ފިރިހެނުންވެސް ނަލަހެދުމަށް ލައްކަ ކަންކަން ކުރެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މީހުން
ސިއްހަތު
ފެޝަން

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ދޮން ކުރަން ބޭނުންތަ؟

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ދޮންކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައް. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ މޫނު ލޯގަނޑުންފެންނަން ބޭނުންވާނީ ވަރަށް ރީތިކޮށެވެ. މޫނުގެ ހަންގަނޑުގެ ކުލަ އަނދިރިވެފައި، ރާޅުވެ ނުވަތަ ބިހިނަގާފަ ހުރުމަކީ ގިނަބަޔަކު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާކ...

އިތުރު ލިޔުން
ޓްރެވަލް

ޕެރިހަށް ގޮސް ކުރެވިދާނެ އާދަޔާ ޚިލާފު ބައެއް ކަންކަން

ފްރާންސްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށްވާ ޕެރިސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ މީހުން އެތަނަކަށް ދިޔުމަށް ހިތްއެދޭ، ރީތި ތަނެކެވެ. ޕެރިސްގައި ހުންނަ އައިފުލް ޓަވަރ، ނޯޓްރެ ޑާމް ފަދަ ފަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލްތަކަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން އަތުލައިގަނެފ...

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ

ކަޅު ހިކިމޭބިސްކަދުރުން ލިބޭ ފައިދާތައް

ކަޅު ހިކިމޭބިސްކަދުރަކީ އާއްމުކޮށް އޮށް ނުހުންނަ ފޮނި ރަހަދޭ އެއްޗެކެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ (ޔޫއެސްޑީއޭ) ނޭޝަނަލް ނިއުޓްރިއެންޓް ޑޭޓާބޭސްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހިކިމޭބިސްކަދުރަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ޤުދުރަތީ ހަކުރާއި، ފައިބާ އަދ...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

ޙަޔާތުގައި ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާންބޭނުންތަ؟

ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ ހަޔާތުގައި ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާންބޭނުންވާނެ މީހެކެވެ. އެގޮތުން މިބަލާލަނީ ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމައްޓަކައި ކުރެވިދާނެ 6 ކަމަކަށެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ކުޑަކުދިން

ބަރު ފޮތްދަބަސް: ސިއްހީ އެތައް މައްސަލައެއްގެ ފެށުން!

ކުޑަކުދިން ނުއުފުއްލޭވަރުގެ ބަރު ފޮތްދަބަސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމަކީ ރާއްޖޭގައިވެސް ވަރަށް އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. އަދި އެފަދަ ބަރު ދަބަސް އުފުއްލުމުގެ ސަބަބުން ކުދިންގެ ކޮނޑާއި ބުރަކަށްޓަށް ތަދުވުމުގެ ޝަކުވާތައްވެސް ވަރަށް ގިނައިން އަޑުއިވެއެވެ...

ޓެކްނޮލޮޖީ

އައުޓްޑޭޓްވެފައިވާ އެޕަލްގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެޕަލް އިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ އެންމެ އަވަސް މެކްބުކް ލެޕްޓޮޕް ދައްކާލައިފަ އެވެ. އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކަށް އަބަދުވެސް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާއިރު، ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް އަޕްޑޭޓް ލިބޭނެކަމާމެދު ބައެއް...