ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން

ޤުދުރަތީ، ރީތި، ދިގު އެސްފިޔަތަކެއްގެ ސިއްރު

އެސްފިޔަ ބުރިވެ، ހަލާކުވެ ނުވަތަ އަވަހަށް ވެއްޓެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓޭގޮތުންނެވެ. އެސްފިޔަ ބުރިވުމަށް މަގުފަހިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މަސްކާރާ ބޭނުންކުރުމެވެ. ދިގު މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ "އައި ޑްރޮޕް" އެއްގެ ސަބަބުންވ...

އިތުރު ލިޔުން
މީހުން

މި މީހުން މަޝްހޫރުވީ އެންމެ ދުވަހަކުން

މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ރަގަޅު ގޮތަކަށް އަދި ނުރަގަޅު ގޮތަކަށް ބަދަލުވާކަށްވެސް މާގިނަ ވަގުތެއް ނުނަގައެވެ. ކުއްލިއަކަށްވާ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން، މީހަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ހޯދަންކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓި މުޅި އާއިލާ ބިކަވެއެވެ. އަދި ކ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތު

ގޭގަ ތައްޔާރުކުރާ "ސެނިޓައިޒަރ" ރައްކާތެރިއެއްނޫން

ގޭގައި އަމިއްލައަށް ސެނިޓައިޒަރ ތައްޔާރުކޮށްގެން ބޭނުންކުރުމަކީ ރައްކާތެރި ގޮތެއްނޫނެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ފެޝަން

ފުއްޕިހަރުވާޅު ލާހިތްވާކުދިން ކޮބާ؟

ކުރީގައި މީހުން ލާއުޅުނު ފައިކުރި ފުޅާ ބެލްބޮޓަމްއާއި އެެއްގޮތް ޒާތުގެ ޒަމާނާ ހަރުވާޅެއް މިވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓްރެވަލް

ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން ބައެއް އެއަރލައިނުން ޓިކެޓް ބަދަލު ކުރުން ހިލޭ.

ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުއްލި ޙާލަތު އިޢުލާންކުރުމާއި ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެ ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ޒަރޫރީ ބޭނުމަށްނޫނީ ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށް، ޤައުމުތަކުން އަންނަނީ އެ ޤައުމުތަކުގެ ރައ...

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ
އެހެނިހެން

މަނާކޮށްފައިވާ ޚަބަރުތައް ފެންނަަ ލައިބްރަރީއެއް މައިންކްރާފްޓް ގޭމުން ތައްޔާރުކޮށްފި

"މައިންކްރާފްޓް" ގެ ވަރޗުއަލް ލައިބްރަރީއެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދުނިޔޭގެ އެކި ޖަރނަލިސްޓުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުތަކުގެ ލިޔުންތައް ބަލާލެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ކުޑަކުދިން

ފިންލެންޑްގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާވަށި ދެމުން ގެންދާތާ 82 އަހަރު

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާވަށިދޭންފެށީ 1938 ގައެވެ. އޭރު އެވަށީގައި ހުންނަނީ ރަޖައަކާއި، ތުއްތުދަރިފުޅުގެ އެނދުގައި އަޅާ ބެޑްޝީޓާއި ނެޕީގެ އިތުރުން ތުއްތުދަރިފުޅަށް ހެދުންފެހުމަށް ބޭނުންވާ ފޮތިކޮޅެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ

ބަލާލާއިރު ދޮންނަމެޝިނެއްހެން ހީވާ މި ކާރުގެ 6،600 ޑޮލަރު

ފްރާންސްގެ ކާރުއުފައްދާ ސިޓްރޮއެން ގެ ފަރާޓުން އުފައްދާފައިވާ " ދަ އެމީ" ދައްކާލައިފިއެވެ. މިކާރަކީ ކަރަންޓުން ދުއްވާ ކާރެކެވެ. މާބާރަށް މިކާރު ނުދުއްވޭނެ ކަމަށާއި ބަލާބެލުމަށް ދޮންނަމެޝިނެއްހެން ހީވާކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން