ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން

އެލޯ ވޭރާ ޖެލް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް

ސްކިންކެއާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އުފެއްދުމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ އެކައްޗަކީ އެލޯ ވޭރާ އެވެ. އެލޯ ވޭރާ ޖެލް އަކީ ފާރުގަނޑުތައް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، ހަންގަނޑު މޮއިސްޗުރައިޒްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޤުދުރަތީ އެއްޗެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މީހުން

ބަރުދަނުގައި 96 ކިލޯ ހުރި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސާރާ އަލީ ޙާން ބަރުދަން ލުއިކުރި ގޮތް!

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސާރާ އަލީ ޚާން ބުނާގޮތުގައި ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ނިންމިއިރު، އޭނާގެ ބަރުދަން ހުރީ 96 ކިލޯގްރާމްގައި ކަމަށެވެ. "ކެދަރްނާތު" އަދި "ސިމްބާ" އިން ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ސާރާ ވަނީ އޭނާ ބަރުދަންލުއިކޮށް، ދުޅަހެޔޮ ބަރު...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތު

ޒުވާންކަންމަތީ ހުރުމަށް ކާންވީ ފަޅޯ

ފަޅޮލަކީ ވިޓަމިން ސީ އިން ފުރިގެންވާ، ގިނަގުނަ ސިއްޙީ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ ވަރަށް މީރު މޭވާއެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ފަޅޯ ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތަކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ފެޝަން

ފޯނު އަޅުވާފައި އޮތް ކަސްތޮޅުން ސަލާމަތް ވާން ވެއްޖެ

ޒަމާން މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގުނަމުން މިދަނީ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ދުވަސްތަކެވެ. ދުނިޔެ މިއަދު ތަޖްރިބާ ކުރަމުން މިދަނީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭ ފަދަ އަދި ތަޖްރިބާ ނުކުރާ ތަރައްގީ އާއި ތަހްޒީބުގެ ކުލަތަކެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓްރެވަލް

ޕެރިހަށް ގޮސް ކުރެވިދާނެ އާދަޔާ ޚިލާފު ބައެއް ކަންކަން

ފްރާންސްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށްވާ ޕެރިސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ މީހުން އެތަނަކަށް ދިޔުމަށް ހިތްއެދޭ، ރީތި ތަނެކެވެ. ޕެރިސްގައި ހުންނަ އައިފުލް ޓަވަރ، ނޯޓްރެ ޑާމް ފަދަ ފަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލްތަކަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން އަތުލައިގަނެފ...

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ

ބަރުދަން ލުއިކުރަން ކާން އެންމެ ރަނގަޅީ ބަރަބޯ

ބަރަބޮލަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެކެވެ. މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވެނީ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ތައްޔާރުކުރާ ބަރަބޯ މަސްހުނީގެ ވާހަކައެވެ. ނާސްތާގެ އިތުރުން ވެސް އެހެން ގަޑިތަކުގައި ވެސް ބަރަބޮލަކީ...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން
ކުޑަކުދިން

ތުއްތުކުދިން ފެންވަރުވާނީ ކިހިނެއް؟

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަރިފުޅު ފެންވެރުވުމަކީ ކޮންމެ މަންމައަކަށްވެސް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކެވެ. އަދި އަލަށް ދަރިފުޅު ފެންވަރުވާއިރު ކަންބޮޑުވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވާނަމަ، ތިރީގައި މިވާ އިރުޝާދުތައް ކިޔާލާށެވެ

ޓެކްނޮލޮޖީ

ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އިންސްޓަގްރާމުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ މަޤްބޫލް ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމުގައިވާ އިންސްޓަގްރާމުން ނިންމައިފިއެވެ.