ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން

ފަތަން ދިއުމަށްފަހު އިސްތަށިގަނޑު ދޮންނަން ޖެހޭތަ؟

މިއީ ޤަވާއިދުން ފަތަންދާ މީހުން ވަރަށް ގިނައިން ކޮށް އުޅޭ ސުވާލެކެވެ. ފެނުގައި ކްލޮރިންގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ކެމިކަލްތައްވެސް ހިމެނިގެންވާކަން އެންމެންނަށްވެސް އެނގެއެވެ. ފަތަންދާއިރު ބޮލުގައި އަޅާ މާސްކުންވެސް ޕޫލް ފެނުން އިސްތަށިގަނޑު މުޅިން އެއްކ...

އިތުރު ލިޔުން
މީހުން

ބަރުދަނުގައި 96 ކިލޯ ހުރި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސާރާ އަލީ ޙާން ބަރުދަން ލުއިކުރި ގޮތް!

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސާރާ އަލީ ޚާން ބުނާގޮތުގައި ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ނިންމިއިރު، އޭނާގެ ބަރުދަން ހުރީ 96 ކިލޯގްރާމްގައި ކަމަށެވެ. "ކެދަރްނާތު" އަދި "ސިމްބާ" އިން ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ސާރާ ވަނީ އޭނާ ބަރުދަންލުއިކޮށް، ދުޅަހެޔޮ ބަރު...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތު

މެދު އުމުރުގެ އަންހެނުން ސްޓްރެސްވާ ނަމަ އަލްޒައިމާސްއަށް މަގުފަހިވޭ

މެދު އުމުރުގެ އަންހެނުންގެ މެދުގައި ވަރިވުމާއި، ގާތްތިމާގެ މީހަކު ނިޔާވުން ނުވަތަ ވަޒީފާ ގެއްލުންފަދަ ސްޓްރެސްފުލް ތަޖުރިބާތަކަކީ ހަނދާން ބަލިވުމަށް މަގުފަހިކޮށް، އަލްޒައިމާސް ބަލީގެ ނުރައްކާ މަތިކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ފެޝަން

ފޯނު އަޅުވާފައި އޮތް ކަސްތޮޅުން ސަލާމަތް ވާން ވެއްޖެ

ޒަމާން މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގުނަމުން މިދަނީ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ދުވަސްތަކެވެ. ދުނިޔެ މިއަދު ތަޖްރިބާ ކުރަމުން މިދަނީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭ ފަދަ އަދި ތަޖްރިބާ ނުކުރާ ތަރައްގީ އާއި ތަހްޒީބުގެ ކުލަތަކެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓްރެވަލް

ޕެރިހަށް ގޮސް ކުރެވިދާނެ އާދަޔާ ޚިލާފު ބައެއް ކަންކަން

ފްރާންސްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށްވާ ޕެރިސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ މީހުން އެތަނަކަށް ދިޔުމަށް ހިތްއެދޭ، ރީތި ތަނެކެވެ. ޕެރިސްގައި ހުންނަ އައިފުލް ޓަވަރ، ނޯޓްރެ ޑާމް ފަދަ ފަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލްތަކަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން އަތުލައިގަނެފ...

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ

އެވޮކާޑޯ އަކީ މޭވާއެއްތަ؟ ނޫނީ ތަރުކާރީއެއްތަ؟

ހަޤީޤަތުގައި މޭވާއަކީ ގަހެއްގެ މަލުގެ އޯވަރީ އިން ހެދޭ، އޮށްހުރި އެއްޗެކެވެ. އެ މާނައަށް ބަލާއިރު، އެވޮކާޑޯ އަކީ މޭވާއެކެވެ. އެއީ އެވޮކާޑޯގެ މެދުގައި ވަނީ ބޮޑު އެއް އޮށް ކަމަށްވާތީ އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

ރަށްފުށު ދިރިއުޅުން: ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން!

ހެނދުނު ހޭލެވެނީ ކުކުޅު ހާގެ "ކައްކަކާކޫގެ" ހިތްގައިމު އަޑަށެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮވެލި ކައުޅުގެ މިއުޒިކީ ރާގުތަކުގެ އަޑުވެސް އިވޭނެއެވެ. ފެނުން ތޮޅިލި ގޮތަށް ރަކިވެފައި އިން އިރުން އެދޭ ގަދަ އޮރެންޖު ކުލައިގެ އަވި (ބޭސް އަވިން) ނިދީގެ އަސަރު މުޅ...

އިތުރު ލިޔުން
ކުޑަކުދިން

ބަރު ފޮތްދަބަސް: ސިއްހީ އެތައް މައްސަލައެއްގެ ފެށުން!

ކުޑަކުދިން ނުއުފުއްލޭވަރުގެ ބަރު ފޮތްދަބަސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމަކީ ރާއްޖޭގައިވެސް ވަރަށް އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. އަދި އެފަދަ ބަރު ދަބަސް އުފުއްލުމުގެ ސަބަބުން ކުދިންގެ ކޮނޑާއި ބުރަކަށްޓަށް ތަދުވުމުގެ ޝަކުވާތައްވެސް ވަރަށް ގިނައިން އަޑުއިވެއެވެ...

ޓެކްނޮލޮޖީ

އައުޓްޑޭޓްވެފައިވާ އެޕަލްގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެޕަލް އިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ އެންމެ އަވަސް މެކްބުކް ލެޕްޓޮޕް ދައްކާލައިފަ އެވެ. އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކަށް އަބަދުވެސް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާއިރު، ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް އަޕްޑޭޓް ލިބޭނެކަމާމެދު ބައެއް...