ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން

ދިގު އިސްތަށިގަނޑު ރައްކާތެރި ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ދިގު ވަރުގަދަ އިސްތަށިގަނޑަކަށް ލޯބި ކުރަނީ ހަމައެކަނި އަންހެނުންނެށް ނޫނެވެ. ދިގު ވަރުގަދަ އިސްތަށިގަނޑަކީ ފިރިހެނުންވެސް ވަރަށް ލޯބިކުރާ ސިފަ އެކެވެ. އިސްތަށިގަނޑު މިފަދައިން ވަރުގަދަކޮށް ދިގު ކުރެވޭނީ ވަރަށްވެސް ފަރުވާތެރިވެ، އަޅައިލައި، ގަވައިދުތ...

މީހުން
ސިއްހަތު

ހަޔާތުގައި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަމުން ދާނަމަ، މި 11 ކަންތައް ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާ

ރަހުމަތްތެރީން އާއެކު ކާލަން އަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނުވަތަ ގިނައިން ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކޮށްލައިފިނަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަރާތުންވެސް އިވެނީ އެއް ވާހަކަ ތަކެކެވެ. އިތުރު އެއްކަމެއް ނެތަސް ދެނެގަނެވެނީ އެއްކަމެކެވެ. އެއީ ހަޔާތުގެ ދުވަސްތައް ވޭތު ކުރަމުން ދާ...

އިތުރު ލިޔުން
ފެޝަން

ފުރުޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި ބައިންދާފައި އިން ބުދަކަށް އެތަށް ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިއްޖެ

އިންގްލެންޑްގެ "ބްރައިޑަލް" ޝޮޕެއްގެ ޑިސްޕްލޭގައި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި ބައިންދާފައި އިން ބުދަކަށް އެތައްބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެއެވެ.

ޓްރެވަލް

މަރޮށި - ރީތި ނަމޫނާއެއް

މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި މުހިންމު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވައިފައި ކަމެކެއެވެ. ކާބަފައިންގެ ސަގާފަތުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފެނިގެންދިޔަ މެހުމާންދާރީގެ ރީތި އާދަ މިހާރު ދަނީ ފަނޑުވަމުންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ

ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރުން ލައިފް ސްޓައިލަކަށް!

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފަގީރުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމާއި ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ތަހައްމަލުކުރާ އަންނަނީ ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ ދެކުނު ތަނޑިން ފެށިގެން އުތުރަށް، އަދި އިރުން ހުޅަނގަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ކަންއޮތީ އެހެނެވެ.