ލައިފް ސްޓައިލް
ނަލަވުން
0

ޤުދުރަތީ، ރީތި، ދިގު އެސްފިޔަތަކެއްގެ ސިއްރު

އެސްފިޔަ ބުރިވެ، ހަލާކުވެ ނުވަތަ އަވަހަށް ވެއްޓެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓޭގޮތުންނެވެ. އެސްފިޔަ ބުރިވުމަށް މަގުފަހިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މަސްކާރާ ބޭނުންކުރުމެވެ. ދިގު މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ "އައި ޑްރޮޕް" އެއްގެ ސަބަބުންވ...

މީހުން
2

ރޮނާލްޑޯ: އިންސާނިއްޔަތު ކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް

ދުނިޔޭގެ މައްޝޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ފޮނުވާލާބާރުގަދަ ހަމަލާއަކަށް ވުރެން އޭނާގެ އިންސާނިއްޔަތުކަމާ އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކުރުމުގެ ބާރު މާގަދައެވެ. ރަން ބޫޓް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ރޮނާލްޑޯގެ ހިތ...

ސިއްހަތު
0

ޙަލާލް ސެނެޓައިޒަރ އެއް ހުރޭތަ؟

މުސްލިމުންނޭ ބުނީމާ އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު ކުރާ މުހިންމު ދެކަމެއް ވެއެވެ. އެއީ މުސްލިމުން އޫރުމަސް ނުކާނެ ކަމާއި ބަނގުރާ (އަލްކޮހޯލް) ނުބޯނެކަމެވެ. ޚުދު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނަނީވެސް މިތަކެއްކާއި ވަރަށް ދުރުން އުޅެން ބޭނުންވ...

ފެޝަން
0

ފުއްޕިހަރުވާޅު ލާހިތްވާކުދިން ކޮބާ؟

ކުރީގައި މީހުން ލާއުޅުނު ފައިކުރި ފުޅާ ބެލްބޮޓަމްއާއި އެެއްގޮތް ޒާތުގެ ޒަމާނާ ހަރުވާޅެއް މިވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.

ޓްރެވަލް
0

ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން ބައެއް އެއަރލައިނުން ޓިކެޓް ބަދަލު ކުރުން ހިލޭ.

ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުއްލި ޙާލަތު އިޢުލާންކުރުމާއި ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެ ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ޒަރޫރީ ބޭނުމަށްނޫނީ ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށް، ޤައުމުތަކުން އަންނަނީ އެ ޤައުމުތަކުގެ ރައ...

ކާނާ
އެހެނިހެން
0

ސެލްފް ލޮކްޑައުންގައި ތިބޭއިރު ގަޑިތައް ދުއްވާލަން ކުރަންވީ މިކަންތައް

މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު ޤައުމުތައްވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ބަންދު ކުރުމުން ކުދިންނާއި މައިންބަފައިން ތިބީގޭގައެވެ. ސިނަމާ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ޕާކްތަކާއި މައިޒާންތައް ބަންދުކޮށް މީހުން ބޭރަށް...

ކުޑަކުދިން
0

ފިންލެންޑްގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާވަށި ދެމުން ގެންދާތާ 82 އަހަރު

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާވަށިދޭންފެށީ 1938 ގައެވެ. އޭރު އެވަށީގައި ހުންނަނީ ރަޖައަކާއި، ތުއްތުދަރިފުޅުގެ އެނދުގައި އަޅާ ބެޑްޝީޓާއި ނެޕީގެ އިތުރުން ތުއްތުދަރިފުޅަށް ހެދުންފެހުމަށް ބޭނުންވާ ފޮތިކޮޅެކެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ
0

ބަލާލާއިރު ދޮންނަމެޝިނެއްހެން ހީވާ މި ކާރުގެ 6،600 ޑޮލަރު

ފްރާންސްގެ ކާރުއުފައްދާ ސިޓްރޮއެން ގެ ފަރާޓުން އުފައްދާފައިވާ " ދަ އެމީ" ދައްކާލައިފިއެވެ. މިކާރަކީ ކަރަންޓުން ދުއްވާ ކާރެކެވެ. މާބާރަށް މިކާރު ނުދުއްވޭނެ ކަމަށާއި ބަލާބެލުމަށް ދޮންނަމެޝިނެއްހެން ހީވާކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ.