އައުޓްޑޭޓްވެފައިވާ އެޕަލްގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް

ހުސައިން ނަޒީފް
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީގައި ހުންނަ އެޕަލް ސްޓޯރެއް - ފޮޓޯ: ގޫގުލް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީގައި ހުންނަ އެޕަލް ސްޓޯރެއް - ފޮޓޯ: ގޫގުލް

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެޕަލް އިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ އެންމެ އަވަސް މެކްބުކް ލެޕްޓޮޕް ދައްކާލައިފަ އެވެ. އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކަށް އަބަދުވެސް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާއިރު، ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް އަޕްޑޭޓް ލިބޭނެކަމާމެދު ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވެއެވެ. މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެޕަލް އިން ވަނީ މިހާތަނަށް އެކުންފުނިން ނެރުނު އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން ރަސްމީގޮތުން އައުޓްޑޭޓްވެފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ލިސްޓެއް އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައި މިވަނީ އުފެއްދުން ހުއްޓާލާފައިވާ އެޕަލްގެ އައުޓްޑޭޓްވެފައިވާ އައިފޯންތަކާއި، އައިޕެޑް އަދި މެކްބުކްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ.

1. އައިފޯން (2007 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު)

Image result for iphone 2007

2. މެކްބުކް އެއަރ (11 އިންޗި، 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނެރުނު)

Image result for MacBook Air (11-inch, Late 2010)

3. އައިޕެޑް (އޮރިޖިނަލް): ނެރުނީ 2010 ވަނަ އަހަރު

Image result for ipad original 2010

4. އައިފޯން 3ޖީ (8ޖީބީ އަދި 16ޖީބީ): ނެރުނީ 2008 ވަނަ އަހަރު

Related image

5. މެކްބުކް ޕްރޯ (13 އިންޗި، ނެރުނީ 2011 ވަނަ އަހަރު)

Image result for MacBook Pro (13-inch, Early 2011)

6. އައިޕެޑް 3ޖީ

Image result for iPad 3G

7. އައިފޯން 3ޖީއެސް (16ޖީބީ އަދި 32ޖީބީ): ނެރުނީ 2009 ވަނަ އަހަރު

Image result for iPhone 3GS 16GB, 32GB: Launched in 2009

8. މެކްބުކް އެއަރ (11 އިންޗި، ނެރުނީ 2011ގެ މެދުތެރޭގައި)

Image result for MacBook Air (11-inch, Mid 2011)

9. އައިޕެޑް 3 (ވައިފައި އާއެކު)

Image result for ipad 3 wifi

10. އައިފޯން 4: ނެރުނީ 2010 ވަނަ އަހަރު

Image result for iphone 4

11. މެކްބުކް ޕްރޯ (15 އިންޗި، ނެރުނީ 2011ގެ ކުރީކޮޅު)

Image result for MacBook Pro (15-inch, Early 2011)

12. އައިމެކް (27 އިންޗި، ނެރުނީ 2012ގެ ފަހުކޮޅު)

Image result for iMac (27-inch, Late 2012)

13. އައިފޯން 4އެސް: ނެރުނީ 2011 ވަނަ އަހަރު

Image result for iphone 4s

14. މެކްބުކް އެއަރ (11 އިންޗި، ނެރުނީ 2012ގެ މެދުތެރޭގައި)

Image result for MacBook Air (11-inch, Mid 2012)

15. އައިޕެޑް 2

Image result for ipad 2

16. އައިފޯން 5

Image result for iphone 5

17. މެކްބުކް އެއަރ (13 އިންޗި، 2011ގެ މެދުތެރޭގައި)

Image result for MacBook Air (13-inch, Mid 2011)

18. އައިޕެޑް 2 3ޖީ

Image result for ipad 2 3g

19. މެކްބުކް އެއަރ (13 އިންޗި، ނެރުނީ 2012ގެ މެދުތެރޭގައި)

Image result for MacBook Air (13-inch, Mid 2012)

20. އައިޕޮޑް ޓަޗް

Image result for ipod touch 1

21. މެކްބުކް ޕްރޯ (13 އިންޗި، ނެރުނީ 2011ގެ ފަހުކޮޅު)

Image result for MacBook Pro (13-inch, Late 2011)

22. އައިޕޮޑް ޓަޗް 2 (8ޖީބީ)

Related image

23. މެކްބުކް ޕްރޯ (15 އިންޗި، ނެރުނީ 2011ގެ ފަހުކޮޅު)

Image result for MacBook Pro (15-inch, Late 2011)

24. އައިޕޮޑް ނޭނޯ (ޖެނެރޭޝަން 6): ނެރުނީ 2010 ވަނަ އަހަރު

Image result for iPod nano (6th generation): Launched in 2010

25. މެކްބުކް ޕްރޯ (17 އިންޗި، 2011ގެ ފަހުކޮޅު)

Image result for MacBook Pro (17-inch, Late 2011)

26. މެކްބުކް ޕްރޯ (15 އިންޗި، ނެރުނީ 2012ގެ މެދުތެރޭގައި)

Image result for MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)

27. މެކްބުކް ޕްރޯ (ރެޓީނާ، ނެރުނީ 2012ގެ މެދުތެރޭގައި)

Image result for MacBook Pro (Retina, Mid 2012)

28. މެކްބުކް ޕްރޯ (ރެޓީނާ، 13 އިންޗި، ނެރުނީ 2012ގެ ފަހުކޮޅު)

Image result for MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)

29. މެކްބުކް ޕްރޯ (ރެޓީނާ، 13 އިންޗި، 2013ގެ ކުރީކޮޅު)

Related image

30. މެކްބުކް ޕްރޯ (ރެޓީނާ، 15 އިންޗި، ނެރުނީ 2013ގެ ކުރީކޮޅު)

Related image

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު