ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ

އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ނޯންނާނެކަން ޔަގީން: ފައްޔާޒު

"ޖަޒީރާ"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަން އުޅޭކަން އެނގުނީ މީޑިއާއަށް އެ ވާހަކަ ތިލަވުމާއެކު ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ނުވަތަ ކަންބޮޑުވެގެން ވެސް އެއްވެސް މަޖިލިސް މެންބަރަކު ވެސް...

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ

ޔޫޓިއުބް އަދި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމިންގ ކޮލިޓީދައްކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ވީޑިއޯ ބެލުމަށް ނެޓްފްލިކްސް އަދި ޔޫޓިއުބް ބޭނުންކުރާ ވަރު އިތުރު ވެފައިވާތީ އިިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތަަށް ބުރޫއަރާފާނެތީ ވީޑިިއޯ ފެންނަ ކޮލިޓީ ދަށްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މޫސުން
ސިއްހަތް
ސަރުކާރު

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިތުރު މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވް

ވެލާނާގޭގައި ހުންނަ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް އެ އޮފީސް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. މީގެކުރިން ވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޕޮޒިޓިވްވިއެވެ. އެއީ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި...

އިތުރު ލިޔުން
އަދުލުއިންސާފު

ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތިގެން މީހަކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު

ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތިގެން މީހަކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެމީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުއްޓައެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ޓްރެފިކިންގެ ދައުވާ ލިބޭ އެމީހާ ފުރަތަމަ ބަންދުގައި ބެހ...

އިތުރު ލިޔުން
މަޖިލިސް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ބިލަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގައި ދިރާސާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ " މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާބެހޭ ބިލް" އަށް އާންމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން