ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެދޭގޮތަށް އެމްޑީޕީގެ ގޮނޑިތަށް ބަހާލުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ރޮޒައިނާ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެދޭގޮތަށް އެމްޑީޕީގެ ގޮނޑިތަށް ބަހާލުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ

މޫނުގައި ބިއްސެއް ނެގުމުން އައިފޯން އެކްސްއެއް ނުހުޅުވުން

އިލިނޮއިސްގެ ޒުވާނަކު އޭނާގެ އައިފޯން އެކްސް ނުހުޅުހުވިގެން ކައިރީގައި ހުރި އެޕަލް ސްޓޯރެއްގައި މައްސަލަ ޖައްސައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މޫސުން

ފެންބޮޑުވުމުން ދެ ގެއަކުން މީހުން ނެރެން ޖެހުނު: ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް

މިއަދު މަލޭއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އާންމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓުން ބުނެފިއެވެ. މިގޮތުން ދެ ގެޔަކުން މީހުން ނެރެން ޖެހުނު ކަމަށާއި އެ ދެ ގޭގެ މީހުންގެ ކަންކަން ސަރުކާރުން މިހާރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް

މާލޭގެ ނަރުދަމާ ސާފުނުކުރާތާ ދެ އަހަރު ވެއްޖެ: އާޒިމް

މާލޭގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނަޖިސް ސާފު ނުކުރާތާ ދެ އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަަށް މާލޭ ވޯޓަ އެންޑް ސްވަރޭޖު ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސަރުކާރު
އަދުލުއިންސާފު

ކުޅުދުއްފުށި ކުޅި ހިއްކި މައްސަލަ ބެލޭނީ އެ ރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް: ހުކުމް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް އެރަށުގައި އޮންނަ ބޮޑު ކުޅީގެ ބައެއް ހިއްކަމުންދަނިކޮށް އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އޭރު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މަޖިލިސް