ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ

ދިއްފުށީގައި މިރޭވެސް މާރާމާރީ ހިންގާ ބަޔަކަށް ހަމާލާދީފި

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިރޭވެސް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އެ މައްސަލައިގައި ޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތިޖޫރިވެސް ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ތިޖޫރިވަނީ ފަޅާލާފައެވެ. އަދި އޭގޭގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ
ޓެކްނޮލޮޖީ
މޫސުން

މާލޭ މަގުމަތީގައި ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާލޭ ސިޓީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސާވިސް އިްން ޕަމްޕު ބޭނުންކޮށްގެން މަގުތަކުގައި ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސަރުކާރު

"ޖީއެމްއާރް މައްސަލާގައި ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގި އިންޑިއާ ޖީއެމްއާރްއިން ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ ދިވެހި ދައުލަތުން ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުނ...

އިތުރު ލިޔުން
އަދުލުއިންސާފު
މަޖިލިސް

އާ މަޖިލިސް ހުވާކުރުން މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއަށް ތާވަލްކޮށްފި

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ޖަލްސާ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:30 ގައި ބާއްވަން މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން