ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ

ބޮޑުކޮށެއް ނޫން، ކުޑަކޮށް ވެސް ވައްކަމެއް ނުކުރާނަން : ރައީސް

ވެރިކަމުގައި ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަހަކު ހުންނަން ޖެހުނު ކަމުގައި ވި ނަމަވެސް ކުޑަވެސް ވައްކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ

ފޭސްބުކް އެޕްތަކަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ވެއްޖެ

މީސް މީޑިއާގައި އެންމެ މަގުބޫލު މަންސަތައް ކަމުގައިވާ ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި މެސެންޖާ ޑައުންވެ، އިއްޔެ ގިނަ ބަޔަކަށް އެކަމުގެ އިހުސާސް ކުރަން ޖެހުނެވެ

އިތުރު ލިޔުން
މޫސުން

އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރަކީ ޖާދުވީ މަންޒަރެއް

ހަމައެކަނި އިރުއަރާ މަންޒަރު ބަލާލަން ފަތިސް ގަޑީގައި ގޮނޑުދޮށަށް ނުކުމެވޭ ހެއްޔެވެ؟ އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ފިނި ބުރު ޖަހަން ދިއުމުގެ އަސްލު މަގުސަދަކީ އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދިއުން ހެއްޔެވެ؟

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސަރުކާރު
އަދުލުއިންސާފު

ނިއުޕޯޓްވިއުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް!

ހެންވޭރު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ސްޓާރާޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގަމުން އަންނަ ނިއުޕޯޓުވިއު ހުސްކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެންގުމާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މަޖިލިސް

ފުލުހުން މާލޭ ސިޓީގެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް މާލެސިޓީގެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ފުލުހުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ފިޔަވަޅަކީ އަންނަ މަހުގައި ބޭއްވެން އޮތް އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަަސައް...

އިތުރު ލިޔުން