ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ

އަޒްލިފްއާ ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުމެއް އޮތް: ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި އަޒްލިފް ރައޫފްއާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި ގުޅުން އޮތް ކަމަށް, މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ

މިއީ "ކަނދޮޅު އިންދުމުގެ" ސަރުކާރެއް

މިއީ "ކަނދޮޅު އިންދުމުގެ" ސަރުކާރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ

ޑްރައިވަރުން ނިދިޖެހުމުން އެކަން ދެނެގަނެވޭނެ ޑިވައިސް ރަޝިޔާގެ ޓެކްސީތަކުގައި ހަރުކުރަނީ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން މާބޮޑަށް ވަރުބަލިވެ، ނިދިޖެހުމުން އެކަން ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެ ޑިވައިސްއެއް ހަރުކުރުމަށް ރަޝިޔާގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓެކްސީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މޫސުން

ދެކުނަށް ހުދު އެލަރޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި، ދެކުނަށް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އިން މިއަދު ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ނެރެފައިވަނީ ހުދު އެލަރޓްއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް

އަނެއްކާވެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ވިހޭ ދެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

އަނެއްކާވެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ވިހޭ ދެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މި ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު ނިޔާވީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި އަނެއް ކުއްޖާނިޔާވީ ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެެއްގައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސަރުކާރު
އަދުލުއިންސާފު
މަޖިލިސް

ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް މިއަދު މަޖިލީހުގައި އިއްވަނީ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލާގެ މައްޗަށް، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙަށް އެރުވި ތަހުގީގު ރިޕޯޓް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގ...

އިތުރު ލިޔުން