ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ

ޔާމީންގެ ޝަރީއަތްކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް އޮޕޮޒިޝަނުން ދަނީ ގާތުން ބަލަމުން: އާދަމް ޝަރީފް

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގް މައްސަލައިގަ، ޝަރީއަތް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން ދަނީ ގާތުން ބަލަމުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ

މައިކްރޮސޮފްޓް ވޯޑްގެ އެންޑްރޮއިޑް ވާސަނަށް ބޮޑު މަގްބޫލްކަމެއް

މޯބައިލް ފޯން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޑްގެ އެންޑްރޮއިޑް ވާޝަން މިހާތަނަށް 1 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާކަމަށް ގޫގްލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އާއި ހަވާލާދީ އެންޑްރޮއިޑް ޕޮލިސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވ...

އިތުރު ލިޔުން
މޫސުން

ކަނޑުގަދަވެ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ:މެޓް

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިގެންދާ ވިއްސާރައިގަ، މިއަދުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ކަނޑުތައް ވެސް ގަދަވާނެ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސަރުކާރު
އަދުލުއިންސާފު
މަޖިލިސް

ޝަރީފް ވަނީ ކޮމިޓީއަށް އޮޅުވާލާފައި، ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮލުވާލައްވާފައި ކަމަށް ނިންމައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފުގެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަައްސަލަ ނުނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން