ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ

އެކްސިޑެންޓްވުމުން ފިިލި ކުޑަކުއްޖާ އަތުލައިގަތީ ފަރުވާއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމުން

ރޭ އިރުއޮއްސުނު އިރު އައްޑު ސިޓީ މަރަދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި، އެކްސިޑެންޓުވުމުން ފިލި ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ހޯދަން ދިޔުމުން ފަޅާއަރައިފި އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ
ޓެކްނޮލޮޖީ

ޑްރައިވަރުން ނިދިޖެހުމުން އެކަން ދެނެގަނެވޭނެ ޑިވައިސް ރަޝިޔާގެ ޓެކްސީތަކުގައި ހަރުކުރަނީ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން މާބޮޑަށް ވަރުބަލިވެ، ނިދިޖެހުމުން އެކަން ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެ ޑިވައިސްއެއް ހަރުކުރުމަށް ރަޝިޔާގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓެކްސީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މޫސުން

ބަންޑުން ޖަހާލި ލޯންޗްގައި އެއްވެސް މީހަކު ލައިފްޖެކެޓް ނާޅާ: އެމްއެންޑީއެފް

ލޯންޗް ބަންޑުން ޖަހާލާ ފަސް މީހުން ނިޔާވި ހާދިސާގައި ލޯންޗްގައި ތިބި އެއްވެސް މީހަކު ލައިފްޖެކެޓް ނާޅާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)އިން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސަރުކާރު

ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަންގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި

ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ކޮންވެންޝަން އޮން ރިކޮގްނިޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް އޮފް ފޮރިން އާބިޓްރަލް އެވާޑްސް (ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަން)ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ބަންޑާރަ ނައިބް އިބްރާހިމް ރިއްފަތެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އަދުލުއިންސާފު

ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ދިޔާނާ އައްޔަނު ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ލަދާ ދީފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުސްވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ކުރީގެ އެޓާނީ ޖެނަރަލް ދިޔާނާ ސައީދަށްކަން ފާހަގަކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއ...

އިތުރު ލިޔުން
މަޖިލިސް

ދެ ބިދޭސީން ޑީޕޯޓްކޮށްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ރާއްޖޭގައި ޖިނާއީ ކުށްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ދެ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ނުކޮށް، އެދެމީހުން ޑީޕޯޓް ކޮށްލި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން