ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ

އެންދަމަން ފީނި މަސްވެރިއަކު ނިޔާވެއްޖެ

ބ. އަތޮޅުގައި އެންދަމަން ފީނި މަސްވެރިއެއްގެ ހާލު ދެރަވެގެން އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ސަޕޯރޓްގެ ގޮތުގައި ޗަމްޕާ އުއްޗު ފައިސާ ދީފައެއް ނުވޭ: ހަސަން ލަތީފް

ސަރުކާރަށް ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި ޗަމްޕާ އުއްޗު ފައިސާ ދީފާ ނުވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޓެކްނޮލޮޖީ

ޔޫޓިއުބް އަދި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމިންގ ކޮލިޓީދައްކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ވީޑިއޯ ބެލުމަށް ނެޓްފްލިކްސް އަދި ޔޫޓިއުބް ބޭނުންކުރާ ވަރު އިތުރު ވެފައިވާތީ އިިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތަަށް ބުރޫއަރާފާނެތީ ވީޑިިއޯ ފެންނަ ކޮލިޓީ ދަށްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މޫސުން
ސިއްހަތް
ސަރުކާރު

ޓެލިކިލާސްތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް ތައް ބަންދު ކުރުމުން ދަރިވަރުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން ކިޔެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަަށް މިނސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ފެށި ޓެލިކިލާސްތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އަދުލުއިންސާފު

މިހާރު ބޭނުންވަނީ ޤާސިމްގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ މަޢާފް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ކުރިޔަށްދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ވަނީ ކުށަށް އިޢުތިރާފްވެ، ޤާސިމްގެ އާއިލާގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
މަޖިލިސް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ބިލަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގައި ދިރާސާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ " މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާބެހޭ ބިލް" އަށް އާންމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން