ޚަބަރު
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ
ޓެކްނޮލޮޖީ
0

"ލޫން ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ ބެލޫންއެއް ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވެއްޓިއްޖެ

އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، މި ބެލޫން ވެއްޓިފައިވަނީ ގދ.އަތޮޅު އެތެރެވަރިން ނަޑެއްލާ އާއި މަޑަވެއްޔާ ދޭތެރެއަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ސިފައިން ވަނީ ބެލޫން ވެއްޓުނު ސަރަހައްދަށްގޮސް އެ ބެލޫން ހޯދާފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ގޫގަ...

މޫސުން
ސިއްހަތް
0

ސްވިޒަރލޭންޑް އިން ނެރޭ "ރިސްކް ކަންޓްރީސް ލިސްޓް" އިން ރާއްޖެ އުނިކޮށްފި

ސްވިޒަރލޭންޑްގެ ފެޑެރަލް އޮފިސް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، 29 އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ "ރިސްކް ކަންޓްރީސް ލިސްޓް" އިން އުނިކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު، މިއަދުގެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްވިޒަރލޭންޑަށްދާ ރައްޔިތުން އައ...

ސަރުކާރު
އަދުލުއިންސާފު
0

130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި ޝަހީބް ދޫކޮށްލަން އަމުރުކޮށްފި

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، ޝަހީބުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ފުރަތަމަ ފަހަރު އިތުރުކުރީވެސް ހެކި ހުރެގެން ކަމަށާއި، މިފަހަރު ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ފަހުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައްވެސް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށެވެ. ޝަހީބު ދޫކޮށްލީ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކ...

މަޖިލިސް