ރިލްވާން މައްސަލައިގެ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓް މަޖިލިސް ރައީސަށް އަރުވައިފި

އަބްދުﷲ ޔާމިން

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި، ގެއްލިފައިވާ މީހުނާއި މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަރުވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އެ ރިޕޯޓް އަރުވާފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދެވެ. 

ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން ގެއްލުވާލާފައިވަނީ، އޮގަސްޓް، 7، 2014 ގައެވެ. އޭނާ ގެއްލުނުތާ ފަސް އަހަރުވީއިރު، ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ސުއޫދު ވިދާޅުވީ ރިލްވާން މަރާލާފައިވާކަމަށެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު