ރާއްޖެ ވާންވީ ނިއުޔޯކަށް: ޖާބިރު

ޢަލީ ޔާމީން

ރާއްޖެ ވާންވީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ނޫން ކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެ ވާންވީ ނިއުޔޯކް، ވޮޝިންޓަން ނުވަތަ ސިންގަޕޯރަށް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖާބިރު މިހެން ވިދާޅުވީ ބިން އޮތް ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއެއް އޮތް އެމްޑީޕީ އިން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށެހެޅި ޤަރާރަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ކަންކަން ކުރާ ބީދައާއި ހިލާފަށް އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތި ކަންކަން ކުރުމުން ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއްގެ ވާހަކަދައްކައިގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ 300 އަހަރު ފަހަތައް އަނެއްކާ ރާއްޖެ ދާން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި، ޖަޒީރާ ނުކިޔަސް ދިވެހިން އުފަންވެފައިވަނީ ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ނޫން ވާންވީކީ، ރާއްޖެ ވާންވީ ނިއުޔޯކަށް، ވޮޝިންޓަނަށް، ސިންގަޕޯރަށް. ޖަޒީރާ ނުކިޔަސް ޖަޒީރާ އަށް އުފަންވި ބައެއް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ." ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އާބަން ސެންޓަރުތަކެއް ގާއިމް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ބޮލު ރޮދި
ތިޔަ ދެއުޅި އެއްނުވާ ޖާބިރު ދައްކާ ވާހަކަ ނޫސްތަކުގަ ލިޔާތީ ހަމަ ހައިރާންވޭ ނޫސްތަކުގަ ލިޔާނެ ވާހަކައެއް ނުލިބޭނަމަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖމާއި ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައެއް ލިޔުން މުހިންމު އޭރުން އެކިޔާމީހުންގެ ހިތަށް އީމާންކަން ވަދެ ދީނަށް ލޯބިޖެހުން އިތުރުވާނެ އޭގެ ސަބަބުން ލިޔާމީހާޔާ ކިޔާ މީހާއަށް ﷲ ދަރުމަ ދެއްވާނެ ތިޔަ ޖާބިރަކު ކެމްޕޭނަށް ދެއްކި ވާހަކަޔާ އޭގެ ފަހުން ދައްކަމުން އެދާ ވާހަކަތަކާ އެކަންކަމުގެ ދޮގު ތެދަށް ބަލާލުމުން އެއީ މުސްލިމު ނަމެއްކިޔަސް މުސްލިމުންގެތެރޭގައުޅޭ އެހެންވައްތަރެއްކަން އެބަ އެނގޭ ބަހާ ޢަމަލަކާ ދިމައެއްނުވޭ ވާހަކައެއް ދައްކާނަމަ ދޮގުހެދުމާ ވައުދެއްވެއްޖެނަމަ ވަޢުދާ ޚިލާފުވުމާ އަމާނާތެއް ހަވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ ޚިޔާނާތްތެރިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ މުސްލިމުން ކޮންއުލޭ ޒާތުގެ ކަންކަމެއްނޫން ޖާބިރުގެ ބުއްދި ސަަލާމަތުން ހުރިކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ ސަރުކާރުން ޖާބިރުގެ ބުއްދި ހަމަތޯ ޓެސްތެއްހަދަންޖެހޭކަމަށް ޤާބޫލްކުރެވެނީ