ހުޅުމާލެގައި ދެކާރު ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އައިމިނަތު ޔުމްނާ
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް

ހުޅުމާލެ ރީތިގަސްމަގު ބަސްސްޓޮޕް ކައިރިން ދުއްވާފައި އައި ދެކާރު ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.މިއެކްސިޑެންޓުގައި ދެކާރު ދުއްވަން ތިބި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބަފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ދެކާރު ޖެހި ، ދެކާރަށްވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވީ އެއްކާރުގެ ސްޓިއަރިންގް ވީލް އަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ ކާރު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އައިސް އަނެއްކާރުގައި ޖެހުމުންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ ......

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު