މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ފަތިސްނަމާދަށް އެރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

އައިޝަތް ޝިމްނާ
މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ނަމާދަށް އެރި މީހާ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ނަމާދަށް އެރި މީހާ

މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ނަމާދަށް އެރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ޔޫސުފު އަލް ބަރުބަރީ މިސްކިތައް ދިޔަ މީހަކު ބުނެފައިވަނީ ފަތިސް ނަމާދަށް ދިޔަ މީހުން ނަމާދަށް އެރިގޮތަށް ސަޖިދައިން ތެދުވެފަިއ ނުވާކަމަށެވެ.

އެމީހާ ބުނެފައިވަނީ ނަމާދަށް ގަމަތް ދިން އިރު މުދިންބެގެ އިޝާރާތަކުން އޭނާއަށް މީހަކު ގޮވިކަމަށެވެ. އެމީހަކު ގޮވުމުން އޭނާ ތެދުވެފައި އަނެއްކާވެސް އޮޝޯތީކަމަށް މަންޒަރުދުށް މީހަކު ބުނެފައިވެއެވެ. އެމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފަތިސް ނަމާދު ނިމުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު