ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ

ފަތުރުވެރިން ހިތް އުފާ ކޮށްދިނުމަށް ރޫމް ބޯއީންނަކީ ނަމޫނާ ބައެއް!

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭރު ފައިސާ އެންމެ ގިނައިން އެތެރެވާ ދޮރޯއްޓަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތެވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގައި ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅު ކަމަށްވީ ހިނދު އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މީހަކީވެސް ސީދާ ގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތި...

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ

ސުޖާއުއަށް އިހްތިރާމާއި އެކު، ދިވެހިންގެ ލޭނާރާއި ނުކުޅޭތި!

ދިވެހިންގެ ލޭނާރަކީ މަސްވެރިކަމޭ ބުނާތީ އަޑު އިވެނީ އިއްޔައަކު މިއަދަކު ނޫނެވެ. މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިންނަށް ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ނިއުމަތެކެވެ. އަދި އެއީ ދިވެހިންގެ އާމްދަނީއާއި އިގްތިސާދުވެސް އެކަމެއްގެ މައްޗަށް އެހާމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ކަމެއްވެ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް

ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާނަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހަޔާތުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ހަޔާތުގެ މި ސަފްހާ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދިގުދެމިގެންދާއިރު އަނެއްބައި މީހުންނަށް މި އުނދަގުލުން ނަޖާވާން ވަނީ ވަރަށް ދަތި އު...

އިތުރު ލިޔުން
ވިޔަފާރި