ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ

ސޯޝަލް މީޑިޔާއަކީ އަޅުކަންތަކަށް އެޅިގެންދާ ހުރަހަކަށް ނަހަދަމާ

އުފަލެއް ލިބޭ ވަގުތުގައްޔާއި، ހިތާމައެއް ލިބޭ ވަގުތުގައި މާތް ﷲ އަށް ޙަމްދުކޮށް ނުވަތަ ދުޢާ ދެންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް ބޭފުޅުންތޯއެވެ؟

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ

ޗައިނާގެ ހަންފެތުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮރޯނާ ވައިރެސްއިން ހުރަސްއެޅިފަ

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިންގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު މިޔަންމާއަށް ކުރެއްވި އިރު ސޮއިކުރެއްވި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާ ކުރުމާ ބެހޭ އައު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވިއިރު، އޭނާގެ ހުވަފެންތަކަށް ކުރިމަތިވާނެ ހުރަސްތައް އަންދާސާއެއް...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް

ކޮވިޑް-19 އަށް ކުރެވޭ ޓެސްޓު

ހުންގަދަވެ ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭފަދަ އަލާމާތެއް ބަލިމީހާގެ ކިބައިން ޑޮކްޓަރުންނަށް ފާހަގަ ވާނަމަ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޓެސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ހަމަ އެހެން ރޯގާތަކަށް ޓެސްޓުކުރުމެކޭ އެއްފަދައިން ސާމްޕަލ...

އިތުރު ލިޔުން
ވިޔަފާރި

އެކުވެރި ކުންފުނިތަކުން މޯލްޑިވް ގޭހުގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު ދެއްކީ ނަމޫނާއެއް!

މިއަދަކީ މޯލްޑިވް ގޭހުގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. އެކުންފުންޏަށް އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މޫނަށް ހިނިތުންވުން ގެނުވި ދުވަހެކެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ މި ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. "ކޭކު" ފެޅުމުގެ...

އިތުރު ލިޔުން