ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ

ބިދޭސީންނަކީވެސް ހަމަ އަހަރެމެން ފަދަ އިންސާނުން ނޫން ތަ؟

އަމިއްލަ އުފަން ވަޒަނާއި ލޯބިވާ އާއިލާ ދޫކޮށް ބިދޭސީން މި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ ވަރަށް ފޮނި އުންމީދުތަކާއި އެކުގައެވެ. ދަރިންނަށް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް މަގު ފަހި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ އުންމީދުގައެވެ. ލޯބިވާ އަބިމީހާ އެދޭފަދައި...

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ

އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމްތައް އަލުން "މުރާޖާ" ކުރަން ޖެހޭ

މައްސަލައަކީ އަދީބު ޖަލުގަ އޮންނަން ޖެހުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމާއި، އަދިވެސް އެ ލިބެން ޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް އަދީބުއާއި ހަމައިން ހުއްޓުމެވެ. އަދީބުގެ ޝަރީޢަތްތައް އިޖުރާޢަތްތަކާއި ޚިލާފުކަމަށް ވަކީލުން ދިޔައީ ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންނެވ...

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް

ކްލަމީޑިއާ: ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް

ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ބަލިތަކަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކެކެވެ. އެގޮތުން ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަޒީއާއިން ޖެހޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން އިމިއުނޯ ޑެފިސިއެންސީ ވައިރަސް (އެޗްއައިވީ) ހިމެނެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ވިޔަފާރި

ރާއްޖޭގެ ޓެކުހުގެ ނިޒާމް: ހިޓެއްތަ؟ ނޫނީ ފުލޮޕެއްތަ؟

އިނގިރޭސި މުހާވިރާއެއްގައި އޮންނަގޮތުން މި ދުނިޔޭގައި ޔަޤީންކަން އޮންނަނީ ދެ ކަމަކާ މެދުގައެވެ. އެއީ މަރާއި، ޓެކުހެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނޭ ކަމާއި ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭނޭ ކަމެވެ.