ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި
ޗައިނާ

"ދަ ޑާކް ސައިޑް އޮފް ދަ މޫން"ގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް ޗައިނާއިން ހަނދަށް

ހަނދަށް ދިއުމަށްޓަކައި ޗައިނާއިން ފަރުމާކުރި ސްޕޭސް ކްރާފްޓް އުދުއްސާލަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އުދުއްސާލަން ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ މި ސްޕޭސް ކްރާފްޓަކީ، ޗައިނާގެ ސްޕޭސް އެޖެންސީއެއް ކަަމަށްވާ "ޗޭންޖް ފޯ މިޝަން" އިން ފަރުމާކުރި ސްޕޭސް ކްރ...

ޔޫރަޕް
އެފްރިކާ

ފްލައިޓެއް ވެއްޓި, ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަސިންޖަރުންނާއި އެކު އިތިއޯޕިއާއިން ކެންޔާގެ ނައިރޯބީއަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓެއް ވެއްޓި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ

ޕިއްޒާއަކާއި ހެދި ލޯބިވެރިޔާގެ މަރު

ޕިއްޒާއަކީ ވަރަށް ގިނަ އަންހެންވެރިންވެސް ފިރިހެންވެރިންވެސް ލޯބި ކުރާ ކެއުމެކެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކު ދިނަސް ޕިއްޒާއެއް ނުކާނަމޭ ބުނާނީ މަދު މީހެކެވެ. އޭގެތެރެއިން ލިބޭ ޕިއްޒާކޮޅު މަދުވެގެންވެސް ގިނަ ބަޔަކު އުޅެއެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މިއޮތީ ތަފާތު ވާހަ...

އޭޝިއާ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ދިވެއްސަކު މަރާލައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗުނަރަގަތު ސްޓޭޓްގައިވާ ސަދޭކްޕޫރު އަވަށުގައި އިއްޔެ ހިނގި މަރާމާރީއެއްގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހެއް ކަމުގައިވާ "ޔޫއެެންބީ" ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން

އެންޓާރޓިކާގެ ވަރަށް ބޮޑުބައެއް ބިނދެނީ

ބްރަންޓް އައިސް ޝެލްފްގައި ލާފައިން ރެނދެއްގެ ސަބަބުން އެންޓަރޓިކް ކޮންޓިނެންޓުގެ 660 އަކަމޭލުގެ ބައެއް ބިނދޭނެ ކަމަށް ނާސާއިން ބުނެފިއެވެ

އިތުރު ލިޔުން
އިންޑިއާ