ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި

އިބްރަތަކަށް ނުވޭތޯ؟ ސުނާމީ އަރާ ބަޔަކު މަރުވެގެން ދިޔައީ މިޔުޒިކު ކުޅުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެނިކޮށް!

އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ރޭ އެރި ސުނާމީ އެގައުމުގެ އައްސޭރި ފަށުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މިއުޒިކު ޝޯއެއްގެ ތެރެއަށް އަރާ މުޅިތަން ސުންނާފަތިކޮށްލާ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި އާންމުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ސުނާމީގެ ސަބަބުން އެ މިޔ...

އިތުރު ލިޔުން
ޗައިނާ

"ދަ ޑާކް ސައިޑް އޮފް ދަ މޫން"ގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް ޗައިނާއިން ހަނދަށް

ހަނދަށް ދިއުމަށްޓަކައި ޗައިނާއިން ފަރުމާކުރި ސްޕޭސް ކްރާފްޓް އުދުއްސާލަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އުދުއްސާލަން ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ މި ސްޕޭސް ކްރާފްޓަކީ، ޗައިނާގެ ސްޕޭސް އެޖެންސީއެއް ކަަމަށްވާ "ޗޭންޖް ފޯ މިޝަން" އިން ފަރުމާކުރި ސްޕޭސް ކްރ...

ޔޫރަޕް
އެފްރިކާ
އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ

ޕިއްޒާއަކާއި ހެދި ލޯބިވެރިޔާގެ މަރު

ޕިއްޒާއަކީ ވަރަށް ގިނަ އަންހެންވެރިންވެސް ފިރިހެންވެރިންވެސް ލޯބި ކުރާ ކެއުމެކެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކު ދިނަސް ޕިއްޒާއެއް ނުކާނަމޭ ބުނާނީ މަދު މީހެކެވެ. އޭގެތެރެއިން ލިބޭ ޕިއްޒާކޮޅު މަދުވެގެންވެސް ގިނަ ބަޔަކު އުޅެއެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މިއޮތީ ތަފާތު ވާހަ...

އޭޝިއާ
އެހެނިހެން

ބިންހެލުން ގިނަވުން- ޤިޔާމަތުގެ އަލާމާތެއް

ބިންހެލުންތައް އާދަޔާހިލާފަށް ގިނަވުމަކީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ކުދި އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވި ކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ((لَا تَقُ...

އިންޑިއާ